Lyckad extra föreningsstämma 2020

Med anledning av coronaviruset Covid-19, och förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare, genomfördes Norra Skogs extrastämma den 26 augusti helt digitalt och livesändes på föreningens hemsida.

Datum: 2020-08-28

Votering pågår - Norra Skogs extra föreningsstämma

Valda fullmäktige gavs möjlighet att delta på tio utsedda orter spridda runt om i föreningens verksamhetsområde. Stämman leddes från Kulturhuset Väven i Umeå där presidiet, föreningsstyrelsen samt representanter från valberedningen var representerade. 

Stämmoordförande Anders Källström och vice ordförande Gunilla Kjellsson guidade fullmäktige genom stämman med stor skicklighet via mötessystemet Microsoft Teams samt voteringssystemet eSessions. Stämman tog precis två timmar att genomföra.

I sitt inledningsanförande redogjorde föreningens styrelseordförande, Torgny Hardselius, för bildandet av den nya föreningen Norra Skog samt den inverkan coronaviruset har haft på verksamheten, och då främst omställningen från fysiska möten till digitala möten.

Norra Skogs extra föreningsstämma 2020

Motioner

Stämman behandlade totalt tio motioner som rörde ett flertal ämnen, bland annat lantmäteriets handläggningstider, granbarkborrar, säkrare vägar, älgförvaltning samt leveransvirke. Stämman behandlade därtill en motion, som i grunden var ett stadgeändringsförslag, med yrkandet om en ändring i stadgarnas ändamålsparagraf. Motionen avslogs. Styrelsen ansåg dock att motionens intentioner ändå bör diskuteras vid ett kommande förtroenderåd.

Val av valberedning

Enligt nomineringskommitténs förslag valdes följande personer till Norra Skogs huvudvalberedning intill ordinarie föreningsstämma 2021:

Gunnar Liljebäck, Överkalix.
Lars-Ivar Petterson, Roknäs.
Deserée Olovsson, Lövånger.
Svarte Swartling, Norrfors, Umeå.
Roland Sjögren, Lycksele.
Nils-Gunnar Bylund Bjästa.
Carl Norén, Varpsjö.
Jan Bylund, Häggdånger.
Stig Wiklund, Sundsvall (sammankallande).
Monica Jakobsson, Östersund.
Eva Jonsson, Öhn, Strömsund.
Per-Olof Hedström, Helgum.

Beslutades även att valberedningen ska minskas till nio personer vid ordinarie föreningsstämma 2021. Respektive planeringsråd ska till dess nominera tre personer per fältområde.

Stämman beslutade därtill att anta Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag, samt fastställde ersättning till personer som enligt stadgarna väljs till olika uppdrag inom föreningen.

Följ stämman i efterhand

Via länkarna nedan kan du se hela stämman i efterhand. I Stämmohandlingarna hittar du dessutom all information kring dagordning, motioner samt motionssvar, valberedningens nomineringar med mera.

Se sändningen från stämman 
Ladda ner stämmohandlingarna
Ett samtal om nuläget och framtiden