Avslutade projekt

Här kan du läsa mer om alla avslutade projekt från 2022 och ta del av de årsskrifter som kortfattat samlar alla projekt som gjorts från 2012 till 2019.

Hållbar utveckling i skogsägarföreningar - ett organisations och intressentperspektiv.

Anna Thorning - Mittuniversitetet

Hållbarhet och hållbar utveckling är begrepp som organisationer idag bör förhålla sig till utifrån både lagar och direktiv samt möjligheter för ökat värdeskapande. Skogsägarföreningar, som är medlemsorganisationer, har särskilda förutsättningar för att implementera och arbeta med hållbar utveckling. Tidigare forskning visar på att hållbarhet kan leda till ökad konkurrenskraft om det implementeras med utgångspunkt i kärnverksamheten och organisationstypen. Denna studie syftar till att förklara hur hållbar utveckling strategiskt kan implementeras i skogsägarföreningar, samt hur hållbarhet kan skapa värde för föreningen och dess intressenter såsom medlemmar. Studien utförs inom ämnet företagsekonomi och grundas på teorier för strategi, värdeskapande och intressentmodellen.
Läs slutrapport till projektet "Hållbar utveckling i skogsägarföreningar" HÄR.
Läs slutrapport till projektet "Motiv till hållbarhetscertifiering" HÄR.

Utveckling av barkfunktion för björk i norra Sverige för användning av skördare.

Björn Hannrup - Skogforsk

De barkfunktioner som används idag för björk i skördare ger en systematisk underskattning av barktjockleken. Nyligen har en barkfunktion för björk tagits fram vilken är anpassad för användning i skördare. Materialet som funktionen utvecklats på är geografiskt avgränsat till Götaland och Svealand. Barktjockleken för björk i norra Sverige kan skilja sig åt och det är därför angeläget att en ny studie görs och ett kompletterande material med mätningar av barktjocklek samlas in från södra och norra Norrland. Det övergripande syftet med studien är att utveckla en barkfunktion för björk som har rikstäckande relevans och är anpassad för användning i skördare.
Läs slutrapporten HÄR

Metodutveckling för screening av törskateresistens.

Torgny Persson- Skogforsk

Syftet med projektet är att prova ut system för test av törskatemottaglighet på odlingsmaterial av tall. Slutmålet är att skala upp framtagen metodik i ett screening-center där rostresistensen kan testas på experimentodlingar i plantskolemiljö. 

Läs slutrapporten här.

CT Tör: Detektering av törskateangrepp för bevarande av timmervärdet vid sågning.

Kari Hyll – Skogforsk
Dick Sandberg – LTU
Henrik Svennerstam - Skogforsk


Projektet syftar till att undersöka möjligheten att detektera törskateskadat timmer med 3D-röntgenmätram (CT-skanning) för att kunna optimera sönderdelningen och därmed “rädda” det sågade virkets värde. Andelen törskateskadat timmer som levereras till sågverken väntas öka i framtiden, inte minst i norra Sverige. Därmed kommer också andelen sågat virke som klassas ned pga. kvalitetsförsämring (t.ex. kraftig kådansamling orsakade av törskate) att öka, med följden att priset på detta sågtimmer påverkas. Förutom optimerad sönderdelning väntas projektet även i förlängningen leda till ökad kunskap om törskatens angrepp i trädet över tid, samt till ett mer ändamålsenligt nyttjande av törskateskadat sågat virke.