Ansök

Norra Skogs Forskningsstiftelse är en fristående stiftelse, med ändamålet att utan vinstsyfte, främja forskning och utveckling som är av betydelse för skoglig och skogsindustriell verksamhet i norra Sverige.

Norra Skogs Forskningsstiftelse behandlar normalt ansökningar tre gånger per år. Ansökningarna ska ha inkommit senast en månad innan styrelsemöte. 

Beslutade styrelsemöten för 2024 är: 

4 mars - sista ansökningsdag är 5 februari
27 maj - sista ansökningsdag är 26 april
24 oktober - sista ansökningsdag är 23 september

Blanketten för ansökan är gemensam för Norra Skogs Forskningsstiftelse och Brattåsstiftelsen. Brattåsstiftelsen har ett ansökningsförfarande per år. Forskningsanslag ges till enskilda, juridiska personer, institutioner eller stiftelser för forskning och utveckling på högskolenivå eller motsvarande.

Blankett för ansökan

Så ansöker du

Ansökan ska upprättas på Norra Skogs Forskningsstiftelse och Brattåsstiftelsens gemensamma blankett och fyllas i digitalt. Ansökan ska skickas i form av digital pdf-fil, komplett med bilagor, till den/de e-postadresser som framgår på blanketten. Säkerställ att du får bekräftelse på att din ansökan kommit fram. Alla ansökningsdokument ska vara respektive stiftelse tillhanda senast det datum som aviserats. De får vara skrivna på engelska.

Förklaring till ansökningsblankett:

 1. Kräver ingen kommentar.
 2. Kräver ingen kommentar.
 3. Medsökande anges i förekommande fall.
 4. Styrelsen är restriktiv till att bevilja anslag till projekt som sträcker sig över 4 år. Ange om medel sökts eller beviljats hos annan finansiär.
 5. Bilagorna 1, 2 och 3 är obligatoriska. 

Bilaga 1. Projektbeskrivning (max fem sidor) bör innehålla följande rubriker:

 • Bakgrund (inkl. sammanfattning av forskningen inom området hittills med referenser)
 • Motivering
 • Mål, teorier och/eller hypoteser
 • Metod
 • Genomförande
 • Plan för publicering och information till mottagarna, normalt inkl. det enskilda skogsbruket
 • Organisation

Bilaga 2. Fördelning av kostnader på olika poster. 

Notera att kostnaderna för Publikation/information ska vara exkl. lönekostnader enligt raderna 1 och 2. Däremot ska övriga kostnader som kan hänföras till  Publikation/information, t.ex. för köp av externa tjänster, inkluderas.

Bilaga 3. CV och publicering. 

Själva CV får vara på högst två sidor. Publikationslistan ska endast innehålla den sökandes respektive eventuella medsökandes tre viktigaste publikationer med relevans för ansökan samt samtliga publikationer under de tre senaste åren. Ytterligare bilagor kan innehålla övriga upplysningar som den sökande vill åberopa.

Ansökan skickas till:

Norra Skogs Forskningsstiftelse
e-post: forskningsstiftelse@norraskog.se

Du kan också skicka den till:

Brattåsstiftelsen för skogsvetenskaplig forskning
c/o Maweko Administration
Sörböle 150
864 92 Matfors
e-post: maweko@telia.com

Mall för slutrapport

Vid frågor