Vill du hjälpa oss fortsätta göra olika?

Forskningsstiftelsen satsar på mer kunskap kring variationsrikt skogsbruk under åren 2024-2026.

Norra Skogs Forskningsstiftelse inleder 2024 med temat - Variationsrikt skogsbruk. Under tre år kommer stiftelsen att bevilja ekonomiska bidrag till forskning som söker svar på hur framtidens aktiva skogsbruk i norra Sverige utvecklas ytterligare och fortsätter vara långsiktigt, ekonomiskt och hållbart. 

"Att vara aktiv och välja en mix av skötselmetoder snarare än en och samma för hela fastigheten är något vi vill uppmuntra de norrländska skogsägarna till. Men för att komma dit behöver skogsföretagare förstås få känna sig trygga och rådgivningen ska utgå från fakta så vi hoppas på att många forskare kommer skicka in ansökningar till oss för att variationsrikt skogsbruk ska kunna utvecklas framåt", säger Marie Simonsson. 

Fakta ska gå före tyckande
Allt för ofta hamnar den allmänna debatten kring skogsbruk i en ensidig position och helheten blir skymd. Det hoppas Norra Skog Forskningsstiftelse ska ändras genom den kommande temasatsning.  

"Det kan finnas en rädsla för att sticka ut hakan ibland och i stället positionerar sig både forskare och skogsägare. Från Norra Skogs stiftelse vi vill genom vår kommande satsning ge stöd till forskning som hjälper skogsägare att se nyttoperspektiven och samhällsbidragen av att skogen brukas med olika metoder och utifrån olika val. En skogsägare har ju en bred palett att tillgå i sitt brukande och inte bara det ena eller det andra", förklarar Marie Simonsson, ordförande i stiftelsen. 

Resultat till rådgivning
Förhoppningen är att temat ska bidra till att flertalet relevanta forskningsprojekt ansöker om medel för att ta sig an uppdraget. Norra Skogs Stiftelse räknar med att forskningens slutresultat kommer vara en viktig del för den direkta rådgivning som skogsägarföreningen Norra Skog ger till sina medlemmar för att stödja dem i att bruka sina fastigheter så att samtliga tre hållbarhetsdimensioner, ekonomisk, ekologisk och social, skapas. Dessutom är forskningen viktig utifrån de klimatrelaterade skogsskador som framtidens skogar behöver rustas för. 

"Ett variationsrikt skogsbruk begränsar risken för skador på skogen och ger ökad resistens mot klimatrelaterade skogsskador. Det behöver en skogsägare få mer fördjupad kunskap kring för att göra goda val för framtiden", berättar Marie Simonsson. 

Öppning mot framtidens marknader 
Att planera för framtiden har alltid varit på agendan för en skogsägare trots att det för denna företagargrupp rör sig om 100-årsperspektiv. Variationsrikt skogsbruk omfattar hela värdekedjan genom rätt plantmaterial, avsättning av skogsråvaran och teknikutveckling i sågverken och massabruk eftersom dessa är av högst vikt för att skapa långsiktiga värden. Nya sortiment och en variationsrik skogsskötsel som bidrar till att industrin framåt har bra råvara att tillgå är alltså fundamental för skogsägarens framtida marknad.  
Forskning kring variationsrikt skogsbruk behöver även omfatta nya intäktssidor för skogsägaren som exempelvis klimatkrediter, turistverksamhet eller betesmarker. Att skapa naturnyttor eller ekosystemtjänster kan också vara en intäktsväg in i framtidens marknad för skogsägaren utöver den mer traditionella leveransen av skogsråvara. 

"Det finns möjligheter som vi just nu inte alltid ser men det är viktigt att vi lämnar diket ”antingen-eller” och i stället ser nya marknader och möjligheter. Med faktaunderlag kan dialogen öppna upp mer och lösningarna kan framåt bli fler", menar Marie Simonsson.  

Ansök

Norra Skogs Forskningsstiftelse behandlar normalt ansökningar tre gånger per år. Ansökningarna ska ha inkommit senast en månad innan styrelsemöte. 

Stiftelsens nya temasatsning - Variationsrikt skogsbruk

Norra Skogs Forskningsstiftelse inleder 2024 med temat - Variationsrikt skogsbruk. Under tre år kommer stiftelsen att bevilja ekonomiska bidrag till forskning som söker svar på hur framtidens aktiva skogsbruk i norra Sverige utvecklas ytterligare och fortsätter vara långsiktigt, ekonomiskt och hållbart.