Forskning om variationsrikt skogsbruk

Norra Skogs Forskningsstiftelse inleder 2024 med temat - Variationsrikt skogsbruk. Under tre år kommer stiftelsen att bevilja ekonomiska bidrag till forskning som söker svar på hur framtidens aktiva skogsbruk i norra Sverige utvecklas ytterligare och fortsätter vara långsiktigt, ekonomiskt och hållbart.

Publicerad 30 januari 2024

Aktiva skogsägare ger viktiga klimatbidrag till framtiden. Varför? Jo, för att resultatet av att många enskilda skogsägare sätter upp och följer en plan, utifrån sina egna mål, blir variationsrika skogar. Att 27 000 medlemmar inom Norra Skog gillar olika och aktivt jobbar med olika mål är alltså positivt utifrån perspektiven ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet. Alternativen för en skogsägare, som vill skapa ett variationsrikt skogsbruk är många men utmaningar liksom möjligheter är för den enskilde många gånger komplex.  

- Vi tycker verkligen att detta tema visar på vad som är viktigt för en skogsägare eftersom hen verkligen bidrar till samhället på många sätt. Kommande tema ska ge stöd till forskning som kan ge faktagrundade resultat kring både nyttoperspektiven av att en skogsägare är aktiv och brukar med olika metoder och val på sin fastighet. En skogsägare har redan idag en bred palett att välja ur och behöver inte bara använda det ena eller det andra, men med ytterligare kunskap kommer effekterna av alla valmöjligheter förtydligas, säger Marie Simonsson, ordförande Norra Skogs Forskningsstiftelse.  

Rustad för framtidens klimatförändring 

Variationsrikt skogsbruk innefattas hela skogens värdekedja och forskningsresultaten kommer även bidra till hur framtidens skogar ska kunna öka sin resistens mot klimatrelaterade skogsskador.  

- Ett variationsrikt skogsbruk begränsar risken för skador på skogen och ger ökad resistens mot klimatrelaterade skogsskador och med hela skogens värdekedja menas plantmaterial, avsättning av skogsråvaran och teknikutveckling i sågverken och massabruken, förklarar Marie Simonsson.  

Mixen är bäst

I dagens debatt hamnar vi lätt i olika positioner kring vad som skapar variationsrika skogar och detta låser ofta upp snarar än skapar lösningar. Om helheten i stället synliggörs finns det mer att vinna för både skog och människor. Värdeskapande skogsskötsel, Norra Skogs skogskötselprogram har utvecklats för att den operativa personalen ska kunna underlätta för skogsägare att skapa olika värden i sin skog. Variation och olika värden växer till när en skogsägare aktivt mixar mellan tre olika skötselmetoder som kallas 3T, 4T och ABS. 3T och 4T beskriver virkesproduktion och ABS är beskrivningen av flera olika metoder som lyfter fram andra värden med hjälp av exempelvis selektiv gallring, överhållen skärm, blädning, luckhuggning och naturvårdsbränning.  

-  Att vara aktiv och välja mer av allt snarare än att bara välja en skötselmetod för hela fastigheten är något vi vill uppmuntra de norrländska skogsägarna till. Men för att komma dit behöver skogsföretagare förstås få känna sig trygga och rådgivningen ska utgå från fakta så vi hoppas på att många forskare skickar in ansökningar till oss, avslutar Marie Simonsson.  

För ytterligare information kontakta: 

Marie Simonsson, ordförande Norra Skogs Forskningsstiftelse, 070-640 59 60, marie.simonsson@msimonsson.se