Sponsring och samarbeten

Sponsring är en del av vårt samhällsengagemang med målet att bidra till välmående samhällen och levande landsbygd. Vår strategi är att ha ett fåtal större partners på central nivå, och många mindre samarbeten på de orter där vi bedriver verksamhet. När vi väljer sponsringspartners är det viktigt att de delar vår syn på hållbart skogsbruk och står för våra kärnvärden: tillsammans, hållbarhet, jämställdhet, glädje och nytänkande. Och självklart ska ett samarbete bidra till att stärka Norra Skogs varumärke.

Vår sponsringsstrategi

Norra Skog sponsrar både centralt och lokalt. Vi samarbetar i första hand med klubbar, föreningar, sociala verksamheter och specifika arrangemang som har en koppling till skogen och vårt geografiska verksamhetsområde. Vi prioriterar inte sponsring av enskilda individer.

Vi sponsrar medvetet utifrån perspektiven jämställdhet och trygghet. ”Jämställdhet är ett av våra viktiga kärnvärden, och vi arbetar själva aktivt för att vår bransch ska bli jämställd. Detta ska också speglas i våra sponsringssamarbeten. Därför ska ekonomiskt stöd från Norra Skog  över tid fördelas jämställt (50/50) mellan flickor och pojkar, kvinnor och män, och det är även en parameter vi följer upp med dem som vi ingår avtal med.

Barn och ungas trygghet är också en viktig ledstjärna för oss. Därför kräver vi att alla våra sponsringspartners som arbetar med barn och ungdomar ska ha en handlingsplan mot mobbning, kränkningar och övergrepp i sin verksamhet. Har ni inte idag en handlingsplan för detta behöver ni ta fram en sådan innan ni kan ansöka om sponsring.

Tillsammans med initiativet Samspel för alla (samspelforalla.se) verkar vi för att fler och fler företag ska sätta detta som ett villkor för sin sponsring. Tryggheten för våra barn och unga är det viktigaste som finns och med gemensamma krafter kan vi hjälpas åt att trygga deras tillvaro.