Skog och vilt

Norra Skogs ställningstagande i frågor som rör skog och vilt sammanfattas nedan. Ståndpunkten i frågor som rör vilt och skogsbruk grundas i första hand på respekt för markägande och ekonomiska konsekvenser för såväl skogsbruket som för sågverks- och träförädlingsindustrin.

Norra Skog anser att...

• Vid beslut om avskjutning och viltstammars storlek skall även hänsyn tas till viltets påverkan på trafiksäkerhet.

• Uppföljning och värdering av betesskador samt diskussioner och beslut om ändrad avskjutning skall baseras på objektiva data, där ÄBIN utgör grunden.

• Ett nära samarbete mellan skogsbruk och jägare är en förutsättning för att uppnå målet på en livskraftig älgstam i balans med den naturgivna fodertillgången.

• Särskilda restriktioner (utöver vad som krävs för god jaktetik) som försvårar och förlänger jakten skall undvikas.

Mål för skog och klövvilt

Norra Skogs skog- och viltpolicy grundar sig på svenskt skogsbruks mål för skog och klövvilt, och är anpassad utifrån förutsättningarna inom Norra Skogs verksamhetsområde.

Modernt skogsbruk är viltvänligt – ett aktivt, hållbart och ståndortsanpassat skogsbruk ger både skydd och foder åt viltet. Den nya älgförvaltningen strävar efter balans mellan klövviltstammar och fodertillgång.

Huvudmål

Klövviltstammarna ska vara i balans med den naturgivna fodertillgången.

Mätbara mål

1. Det ska vara möjligt att inom Norra Skogs verksamhetsområde föryngra skogsmarken med lämpligt trädslag. Andelen tall och andra betesbegärliga trädslag i ungskogar ska öka inom de älgförvaltningsområden där trädslagen idag har reducerats till följd av klövviltbete.

2. Minst 7 av 10 föryngrade tallstammar ska vid 5 m höjd vara oskadade. På ÄFO-nivå ska minst 70 procent av Äbin-inventerade tallar ha förutsättningar att förbli oskadade av klövvilt vid 5 m medelhöjd. För att säkerställa att målet vid 5 m höjd ska kunna nås, används ett nyckeltal för hur stora årliga färska skador enligt Äbin som kan accepteras. Nyckeltalet för acceptabel nivå för färska skador anges per ÄFO och varierar med bonitet och skadehistorik, vanligen mellan 2 och 3 procent inom Norra Skogs verksamhetsområde.

3. Rönn, asp, sälg och ek ska kunna bli trädbildande där de är naturligt förekommande.

Konkurrensstatusen för rönn, asp, sälg och ek (RASE) ska öka på älgförvaltningsområdesnivå. Detta innebär att där trädslagen förekommer ska en större andel trädindivider ha en höjd som är minst lika hög som medelhöjden hos barrträden.

Lokala viltombud

Ett eller två viltombud utses varje år inom respektive skogsbruksområde. Viltombuden företräder Norra Skogs medlemmar i frågor som rör viltförvaltning av klövvilt i enlighet med föreningens policy för skog och vilt. På kontaktsidan för Norra Skogs förtroendevalda hittar du kontaktuppgifter till alla viltombud.

Till kontaktsidan för Norra Skogs förtroendevalda

 

Vill du veta mer?

Elin Swartling

Medlemsstrateg

073-048 85 93

Äbin-rapporter

Här hittar du resultaten från älgbetesinventeringen (Äbin).

Läs mer

Dokument

  Avtal om upplåtelse av jakt [PDF]

Relaterat

Vi arbetar för dig och din skog

Det finns många intressen som på ett eller annat sätt vill...

Samhällspolitisk vision

Som intresseorganisation för enskilda skogsägare i norra...

Skogsbrukets klimatnytta

Världen står inför stora utmaningar. Användningen av fossila...

Skogsbrukets samhällsnytta

Mer än hälften av den svenska skogen ägs och brukas av...

Skogen och människorna

Att tänka sig våra fyra nordliga län utan skog är lika...

Skogsnäringen i korthet

Den svenska skogsnäringen är en ryggrad för vårt...

Historik

Skogsägarföreningen Norra Skog har sina rötter i norrländska...