Påverka föreningen

Det är Norra Skogs medlemmar som äger och styr föreningen, enligt principen en medlem – en röst. Är du medlem har du all möjlighet att påverka föreningen. 

Varje medlem tillhör ett skogsbruksområde baserat på var hens skogsfastighet ligger. Inom varje område finns förtroendevalda medlemmar som väljs av skogsbruksområdets årsmöte. Årsmötet röstar bland annat fram förtroendevalda till sbo-rådet, som organiserar medlemsaktiviteter, driver lokala näringspolitiska frågor och stödjer skogsinspektorerna. Sbo-rådet är även medlemmarnas kontakt för synpunkter och fungerar som remissorgan för styrelsen.

Vid frågor om medlemsorganisation eller -aktiviteter, kontakta sbo-rådet. För ärenden rörande Norra Skogs tjänster eller virkesaffärer, kontakta din skogsinspektor.

Påverka via sbo-rådet

Som medlem i Norra Skog kan du påverka föreningen genom att exempelvis ta kontakt med någon i ditt sbo-råd för förslag och frågor. 

Våra förtroendevalda medlemmar engagerar sig extra i ägardialoger för att samtala med dig om vår demokratiska organisation, näringspolitik, vinstdelning och industriutveckling. Du är välkommen att delta i medlemsträffar och dela med dig av dina tankar, upplevelser och förbättringsförslag.

Rösta på årsmötet

Medlemmarna kan påverka föreningen genom att delta på årsmötet och rösta fram ledamöter till sbo-råd och valberedning, som lokalt arbetar för föreningen. Centralt påverkar medlemmarna styrningen genom att på årsmötet välja ombud till föreningsstämman, föreningens högst beslutande organ.  

Föreningsstämman tar beslut i aktuella frågor och väljer styrelsen som leder föreningen under året. Endast ordinarie medlemmar och seniormedlemmar har rösträtt på föreningsstämman. Familjemedlemmar kan inte vara stämmoombud men kan delta i andra förtroendeuppdrag, skriva motioner och påverka på olika sätt. 

Motioner och skrivelser

Medlemmar med övergripande frågor av principiell betydelse kan skriva motioner eller skrivelser. Motioner ska lämnas till sbo-rådet senast två veckor före årsmötet.

Om motionen gäller en lokal fråga behandlas den på årsmötet. Om det rör hela föreningen kan årsmötet välja att anta motionen som en motion från hela skogsbruksområdet innan den skickas vidare till styrelsen för behandling på föreningsstämman.

Om det lokala årsmötet avslår motionen kan motionären skicka in den som en enskild motion till föreningsstämman. Motionen ska då skickas med e-post till medlemsavdelningen i god tid före stämman. 

Skrivelser till Norra Skogs styrelse skickas per mejl till styrelseordföranden.  

Hitta ditt lokala skogsbruksområde