Styrning och stadgar

Norra Skog är en ekonomisk förening som ägs av medlemmarna. Medlemmarna styr föreningen genom principen en medlem – en röst. 

Så fungerar Norra Skog

Norra Skog är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar. Medlemmarna röstar fram en styrelse och ger genom stadgarna styrelsen i ett tydligt uppdrag om vilket ändamål föreningen ska ha.

Styrelsen har sedan utsett en vd som i sin tur är ansvarig för en verksamhet med anställd personal som arbetar för att uppfylla de mål och strategier som styrelsen beslutat om. 

Hur är föreningen uppbyggd? 

Det är medlemmarna som utgör föreningen och var och en tillhör ett skogsbruksområde utefter var deras skogsfastighet ligger.  

Lokala skogsbruksområden 

Varje skogsbruksområde har sitt eget årsmöte där lokalt förtroendevalda väljs, både för området och som ombud till föreningsstämman. Antalet platser på föreningsstämman för varje skogsbruksområde beror på antalet medlemmar. Lokalt förtroendevalda utgör den lokala "styrelsen" och kallas sbo-råd. Sbo-rådet ansvarar för medlemsaktiviteter, driver lokala näringspolitiska frågor, och stödjer skogsinspektorerna. De är även medlemmarnas kontakt för synpunkter och remissorgan för styrelsen. På årsmötena väljs även en valberedning som förbereder valen inför kommande årsmöte.

Föreningsstämma och styrelse 

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och äger rum i maj varje år. Fullmäktige består av 99 medlemmar valda på lokala årsmöten i skogsbruksområdena under samma år. Det är föreningsstämman som beslutar om föreningens stadgar och väljer styrelsen för Norra Skog. Valberedning och revisorer väljs också under föreningsstämman för att förbereda kommande beslut. Styrelsen har nio förtroendevalda ledamöter och två arbetstagarrepresentanter.

Operativ verksamhet 

Styrelsen anställer i sin tur en vd som organiserar en operativ organisation med anställda som arbetar efter de strategier och mål som styrelsen sätter.

 

Läs mer om hur du kan påverka

Ladda ner broschyren Föreningsstyrning för att läsa mer om hur föreningen är uppbyggd och hur du kan påverka. 

Stadgar, protokoll och stämmohandlingar

Hitta ditt lokala skogsbruksområde

Norra Skogs styrelse

Den årliga föreningsstämman är det högsta beslutande organet och där utses Norra Skogs styrelse. Styrelsen har nio ordinarie ledamöter och två arbetstagarrepresentanter: Jörgen Ågren, Ledarna och Kjell Grönlund, GS-facket.

Stig Högberg

Ordförande styrelsen Norra Skog

Charlotta Kristow

Vice ordförande styrelsen Styrelsen

Anders Jonsson

Ledamot styrelsen Norra Skog

Anders Pettersson

Ledamot styrelsen Norra Skog

Catrin Ingvarsson

Ledamot styrelsen Norra Skog

Hilda Runsten

Ledamot styrelsen Norra Skog

Jennie Hellman

Ledamot styrelsen Norra Skog

Magnus Edin

Ledamot styrelsen Styrelsen

Oskar Sjölund

Ledamot styrelsen Styrelsen

Jörgen Ågren

Skogsinspektor Styrelsen

Kjell Grönlund

Sågverksoperatör Styrelsen

En demokratisk kooperation

Det är du som medlem som äger Norra Skog. Vi vill veta vad du tycker om föreningen! Just nu satsar våra förtroendevalda medlemmar extra på att i ägardialoger samtala med dig som medlem om vår demokratiska organisation, näringspolitik, vinstdelning och industriutveckling.

Delta gärna på någon av våra medlemsträffar och dela med dig av dina tankar, upplevelser och förbättringsförslag.

Kod för kooperativ styrning

Norra Skog är en ekonomisk förening och ett kooperativt företag som följer "Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag". Koden, utvecklad av Svensk kooperation, syftar till att främja medlemsdialogen och de demokratiska beslutsprocesserna inom kooperativa och ömsesidiga företag.

Norra Skog skriver varje år en styrningsrapport som beskriver hur föreningen jobbar efter koden. Styrningsrapporten är en del av årsberättelsen.

Förtroendevalda revisorer

På föreningsstämman väljer Norra Skogs medlemmar två förtroendevalda revisorer som tillsammans med de externa revisorerna granskar föreningens årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. De förtroendevalda revisorerna har ett medlemsperspektiv på sin granskning och ser att stadgarna och koden för kooperativ styrning följs. 

Helén Eriksson

Förtroendevald revisor Norra Skog

John-Arne Sandström

Förtroendevald revisor Norra Skog