Så ansöker du

Ansökan ska upprättas på Norra Skogs Forskningsstiftelse och Brattåsstiftelsens gemensamma blankett och fyllas i digitalt. Ansökan ska skickas i form av digital pdf-fil, komplett med bilagor, till den/de e-postadresser som framgår på blanketten. Säkerställ att du får bekräftelse på att din ansökan kommit fram. Alla ansökningsdokument ska vara respektive stiftelse tillhanda senast det datum som aviserats. De får vara skrivna på engelska.

Förklaring till ansökningsblankett:

 1. Kräver ingen kommentar.
 2. Kräver ingen kommentar.
 3. Medsökande anges i förekommande fall.
 4. Styrelsen är restriktiv till att bevilja anslag till projekt som sträcker sig över 4 år. Ange om medel sökts eller beviljats hos annan finansiär.
 5. Bilagorna 1, 2 och 3 är obligatoriska. 

  Bilaga 1. Projektbeskrivning (max fem sidor) bör innehålla följande rubriker:

  Bakgrund (inkl. sammanfattning av forskningen inom området hittills med referenser)
  Motivering
  Mål, teorier och/eller hypoteser
  Metod 
  Genomförande
  Plan för publicering och information till mottagarna, normalt inkl. det enskilda skogsbruket
  Organisation

  Bilaga 2. Fördelning av kostnader på olika poster. 

  Notera att kostnaderna för Publikation/information ska vara exkl. lönekostnader enligt raderna 1 och 2. Däremot ska övriga kostnader som kan hänföras till  Publikation/information, t.ex. för köp av externa tjänster, inkluderas.

  Bilaga 3. CV och publicering. 

  Själva CV får vara på högst två sidor. Publikationslistan ska endast innehålla den sökandes respektive eventuella medsökandes tre viktigaste publikationer med relevans för ansökan samt samtliga publikationer under de tre senaste åren. Ytterligare bilagor kan innehålla övriga upplysningar som den sökande vill åberopa.

  Ansökan skickas till:

  Norra Skogs Forskningsstiftelse
  e-post: forskningsstiftelse@norraskog.se

  Du kan också skicka den till:

  Brattåsstiftelsen för skogsvetenskaplig forskning
  c/o Maweko Administration
  Sörböle 150
  864 92 Matfors
  e-post: maweko@telia.com
 

Vill du veta mer?

Eva-Maria Ekström

Sekreterare Norra Skogs Forskningsstiftelse

070-570 86 68

Ladda hem blanketten

  Ansökan Norra Skogs Forskningsstiftelse

  Kostnadsfördelning - Bilaga 2