Hållbarhet

Norra Skogs verksamhet har en tydlig koppling till människa och miljö. Vi bidrar till lösningen på klimatfrågan genom att ersätta fossil råvara med förnybar råvara från skogen. Läs vår hållbarhetsredovisning för en mer detaljerad översikt.

Vi är stolta över att kunna bidra till lösningen på klimatfrågan genom att i stor omfattning möjliggöra för världen att ersätta fossil råvara med förnybar. Klimatnytta fås också av att våra produkter av förnybar skogsråvara tränger undan produkter med högre klimatbelastning, som stål, cement, plast och fossil energi.

Samtidigt är det av stor vikt att vår verksamhet varsamt hanterar skogen så att skogens samtliga ekosystemtjänster kan fortsätta att levereras, som till exempel biologisk mångfald och sociala värden. Vårt ansvar sträcker sig därigenom långt utanför vår egen verksamhet och inkluderar många olika perspektiv och grupper i samhället.

Det krävs därför en noggrann avvägning för att skapa största möjliga helhetsnytta. Inom ett flertal områden finns även motstridiga intressen hos olika intressenter och vår ambition är att i ständig dialog med berörda intressenter fokusera på områden där den positiva påverkan är som störst och inom områden där vi själva har störst möjlighet att bidra i positiv riktning.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågan? Läs vår hållbarhetsredovisning.

Äkta hållbarhet

Äkta hållbarhet uppnås när affärsidéen och verksamheten bidrar till sociala förbättringar, ekonomisk tillväxt och en oförstörd miljö både idag och för kommande generationer. Norra Skogs unika ställning och förmåga att uppnå äkta hållbarhet beror främst på fyra saker;

• En förnybar råvara som binder koldioxid.
• Produkter som är miljövänliga och biologiskt nedbrytbara.
• Ett kooperativt ägande som utgörs av en mångfald av privata skogsägare med ett personligt engagemang, hög kompetens och långsiktighet i sitt skogsbruk.
• En möjlighet att hjälpa enskilda privata skogsägare att vara aktiva i sitt skogsbruk.