Hållbarhet

Norra Skogs verksamhet har en tydlig koppling till människa och miljö. Vi bidrar till lösningen på klimatfrågan genom att ersätta fossil råvara med förnybar. Läs vår hållbarhetsredovisning för en mer detaljerad översikt.

Samtidigt är det av stor vikt att vår verksamhet varsamt hanterar skogen så att skogens samtliga ekosystemtjänster kan fortsätta att levereras, som till exempel biologisk mångfald och sociala värden. Vårt ansvar sträcker sig därigenom långt utanför vår egen verksamhet och inkluderar många olika perspektiv och grupper i samhället.

Det krävs därför en noggrann avvägning för att skapa största möjliga helhetsnytta. Inom ett flertal områden finns även motstridiga intressen hos olika intressenter och vår ambition är att i ständig dialog med berörda intressenter fokusera på områden där den positiva påverkan är som störst och inom områden där vi själva har störst möjlighet att bidra i positiv riktning.