Vi är stolta

Vi är stolta över att kunna bidra till lösningen på klimatfrågan genom att i stor omfattning möjliggöra för världen att ersätta fossil råvara med förnybar. 

Närbild på pojke som ligger på marken och håller blommor framför sitt ansikte.

Klimatnytta fås också av att våra produkter av förnybar skogsråvara tränger undan produkter med högre klimatbelastning, som stål, cement, plast och fossil energi. Samtidigt är det av stor vikt att vår verksamhet varsamt hanterar skogen så att skogens samtliga ekosystemtjänster kan fortsätta att levereras, som till exempel biologisk mångfald och sociala värden. Vårt ansvar sträcker sig därigenom långt utanför vår egen verksamhet och inkluderar många olika perspektiv och grupper i samhället.

Det krävs därför en noggrann avvägning för att skapa största möjliga helhetsnytta. Inom ett flertal områden finns även motstridiga intressen hos olika intressenter och vår ambition är att i ständig dialog med berörda intressenter fokusera på områden där den positiva påverkan är som störst och inom områden där vi själva har störst möjlighet att bidra i positiv riktning.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågan? Läs vår hållbarhetsredovisning för en mer detaljerad översikt.

Hållbarhetsredovisning