God tillväxt inom skogsbruket skapar klimatnytta

De senaste åren har Norra Skog investerat stort i kunskapsdelning och teknik för att deras medlemmar ska kunna skapa ett klimat- och kostnadseffektivt skogsbruk. Att aktivt bruka skogen bidrar till ökad koldioxidlagring, vilket är en av de viktigaste delarna för att bekämpa global uppvärmning men gör även att vi håller undan fossila klimatutsläpp genom förnybara produkter.

Publicerad 13 november 2023

 

Patrik Edblom, skogsägare från Dorotea.

Världen står inför stora utmaningar. Användningen av fossila bränslen som kol och olja leder till högre utsläpp av växthusgaser och höjer den globala medeltemperaturen. Sverige är rik på skog och skogsproduktionen är ett av våra starkaste bidrag till förnyelsebara resurser. Skogarna i Sverige ägs till 50% av familjeskogsägare där samhörigheten mellan ägare och skogsfastigheten är stor. 

En av dessa skogsägare är Patrik Edblom från Dorotea, som för ungefär 25 år sedan köpte sin första skogsfastighet. Utöver att han tycker om att spendera tid i skogen brukar han skogen genom röjning och avverkning och levererar virke. 

- Idag finns bland skogsägare ett bättre kunskapsläge och ett större konsensus kring hur man bäst brukar skogen för att skapa god tillväxt och positiv klimatnytta, menar Patrik Edblom. 

Ökad medvetenhet skapar större klimatnytta

Eftersom skogsbruket hos de enskilda skogsägarna ofta är småskaligt och familjeägt finns en stor variation i hur skogen brukas och bevaras, vilket leder till en ökad biologisk mångfald. 

Norra Skog arbetar utifrån att ge medlemmarna stöd och rådgivning i att skapa långsiktiga värden på sina fastigheter. Det handlar både om att skapa ekologiska, sociala och ekonomiska förutsättningar för skogsägarna, likväl som att öka medvetenhet och förbättra kunskapsläget i hur skogen bäst brukas och bevaras.

Lena Lindgren från Björna utanför Örnsköldsvik köpte tillsammans med sin make, deras första skogsfastighet 1989 och har sedan dess även förvärvat svärföräldrarnas gård. Hon menar att för dem är det en livsstil att bruka skog. Något som även barnen tagit vid.

- Genom aktiv skogsskötsel som plantering, röjning och gallring kan vi skapa en växande och mer variationsrik skog som binder kol i större utsträckning. I samråd med sin personliga skogsinspektor från föreningen får vi som skogsägare hjälp med planering och vägledning att ta rätt beslut, säger Lena Lindgren.

Lena Lindgren skogsägare från Björna.

Norra Skog har ett helhetserbjudande för att möta de olika behov en skogsägare har för att skapa ett klimat- och kostnadseffektivt skogsbruk som bidrar till en större mångfald. Utöver den nationella och globala klimatnyttan som skapas i det svenska skogsbruket menar Patrik Edblom att det även finns flera lokala fördelar med att bruka skogen.

- Skog som brukas av människor i närområdet ger positiva effekter genom att skapa sysselsättning och stärker lokalsamhället, säger Patrik Edblom.

Skogsproduktion leder även till en indirekt påverkan på miljön eftersom mer betong, stål och annat grundmaterial skulle behöva produceras för att kompensera för skogen.

- Vad skulle hända om skogen inte skulle användas? Då skulle vi behöva producera mer betong, stål och annat som har en större miljöpåverkan, fortsätter Patrik Edblom. 
 

Rätt förutsättningar för en klimatsmart omställning

Norra Skog har en ständig dialog med myndigheter och beslutsfattare för att ge bättre förutsättningar för medlemmarna att vårda skog, natur och göra en klimatsmart omställning. Dessutom investerar föreningen i flera tekniska projekt för att minska klimatpåverkan i hela värdekedjan, samt att dela kompetens till skogsägare och entreprenörer så att medlemmarna ska kunna bidra till ett hållbart samhällsbyggande.

Läs mer om Norra Skogs hållbarhetsarbete här.

Medlemskap 

Den ekonomiska föreningen Norra Skog är en demokratisk föreningen där varje medlem är delägare och har möjlighet att påverka. Som medlem får du även trygga råd genom hela ditt skogsägande som gör det enklare att bygga en hållbar framtid.

Bli medlem i Norra Skog här. 

5 skäl till aktivt skogsbruk

1. Aktivt brukad skog ger störst klimatnytta
En skog som brukas aktivt växer och binder mycket koldioxid. När träden avverkas gör de nytta genom att ersätta fossila råvaror som betong, stål och olja. Det kallas substitutionseffekt. En skogsfastighet på 50 hektar i Sydsverige klimatkompenserar för 40 svenskars årliga utsläpp genom att skogen ständigt förnyas.

2. Aktivt brukad skog ger störst samhällsnytta
Förutom stora exportvärden skapar ett aktivt brukande av skogen arbetstillfällen både i skogen och i angränsande sektorer, vilket bidrar till en levande landsbygd. Detta möjliggör inte bara för fler att bosätta sig där man önskar, utan en levande landsbygd är också en förutsättning för att förse landet med virke, mat, energi och förnybara produkter på ett hållbart sätt.

3. Vi får mer och mer skog
De senaste 100 åren har volymen skog fördubblats, från 1,5 miljarder kubikmeter till tre miljarder. Samtidigt har vi använt sex miljarder kubikmeter till förnybara produkter och bioenergi. 2021 finns det till exempel 25 miljoner barrträd i Sverige som är över 200 år gamla och för varje avverkat träd återplanteras minst två nya.

4. Positiva trender för biologisk mångfald
Ungefär hälften av Sveriges skogar ägs av 311 000 enskilda privata skogsägare, alla med olika småskaliga arbetssätt. Det bidrar positivt till att skapa mångfald i skogarna. Sedan början av 1990-talet ser vi positiva trender för miljöer som är viktiga för biologisk mångfald:
- Hård död ved: +100 procent. 
- Äldre lövrik skog: +50 procent
- Gammal skog: +70 procent. 
- Grova lövträd: +100 procent.

5. En stor del av skogen brukas faktiskt inte
Hela 27 procent av skogsmarken brukas inte, till förmån för andra ekosystemtjänster. Av den obrukade marken består en tredjedel av formella avsättningar. Övriga består av frivilliga avsättningar, hänsynsytor och lågproduktiv skogsmark.

Källor: SLU Riksskogstaxeringen, SCB, Naturvårdsverket, LRF.