Frågor och svar

Här har vi samlat våra vanligaste frågor och svar.

Handel med insatser

 • Vem bedriver handeln?
  Norra Skog har ett avtal med Svensk Kraftmäkling, SKM, som har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva handel med finansiella instrument. Det är SKM som efter varje handelsperiodens slut matchar order enligt lagda kurser och belopp.
 • Hur hittar jag handelsplatsen?
  Handelsplatsen nås via Norra Skogs Mina sidor. Har du aldrig varit inne på Norra Skogs Mina sidor behöver du först skapa en inloggning. Under kategorin Ekonomi hittar du en flik Handel med insatser. Där kan du läsa mer om handelsplatsen innan du klickar länken som tar dig till handelsplatsen.
 • När kan jag handla med insatser?
  Det finns fyra handelsperioder per år: december-januari-februari, mars-april-maj, juni-juli-augusti och september-oktober-november. Varje handelsperiod öppnas den första dagen i månaden och stängs den sista (t.ex. 1/9 - 30/11).
 • Hur ska jag tänka med kurs?
  Vid köp ska du ange den högsta kurs du är beredd att delta med. Exempel: 1 000 kr x 106% = 1 060 kr, innebär att din order får kosta högst 1 060 kr.
  Vid sälj ska du ange den lägsta kurs du är beredd att delta med. Exempel: 1 000 kr x kurs 106% = 1 060 kr, innebär att din order ska säljas för minst 1 060 kr.
 • Jag skrev fel belopp när jag lade en order, hur kan jag ändra det?
  Gör såhär när handelsperioden fortfarande pågår: Gå till handelsplatsen via Mina sidor. På första sidan i handelsplatsen ser du din lagda order. Klicka på “Makulera” och bekräfta ditt val. Sedan kan du lägga en ny order med rätt belopp.

  Gör såhär när handelsperioden har stängts: Du kan inte makulera eller lägga en ny order när handelsperioden har stängt, du kan däremot alltid lägga en ny order på nästa handelsperiod.
 • Behöver jag betala skatt när jag sålt emitterade insatser?
  Ja. Är insatskapitalet en tillgång i näringsverksamhet så ska den beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Bedrivs ingen näringsverksamhet så ska vinsten redovisas i inkomst av kapital i inkomstdeklarationen. När en avyttring har gjorts måste medlemmen själv komma ihåg att ta upp denna vinst i sin inkomstdeklaration.

  Vid köp av emitterade insatser får man en anskaffningskostnad, som man kan använda i reavinstberäkningen vid försäljning av emitterade insatser.
 • Var ser jag mina affärstransaktioner?
  Mina sidor under Ekonomi/Konton kan du se dina affärstransaktioner på Virkeskonto och Insatskonto emitterat.
 • Jag kan inte skaffa BankID som behövs för att lägga en order på handelsplatsen. Hur kan jag lägga en order?
  Är det inte möjligt för dig att skaffa BankID (gäller t.ex. dödsbo, juridiska personer och utländska medlemmar) ta kontakt med medlemsavdelningen som hjälper dig vidare med en manuell orderblankett. Du kan kontakta medlemsavdelningen genom att skicka mail till medlem@norraskog.se.
 • Hur gör jag en inbetalning till virkeskontot efter jag lagt en köporder?
  Saknas belopp motsvarande ordervärdet (nominellt belopp x köpkurs) på ditt virkeskonto gör du en inbetalning till bankgiro 201-3068. Ange ditt medlemsnummer och "virkeskonto" i meddelandefältet vid inbetalning. Vill du istället överföra pengar från medlemskonto till virkeskonto kan du kontakta oss så gör vi överföringen för dig. Likvid för köp ska finnas på virkeskontot senast fem arbetsdagar innan handelsperiodens slut.
 • När matchas köp- och säljorder?
  Svensk Kraftmäkling, SKM, påbörjar matchningsprocessen första vardag efter handelsperioden har avslutat. På grund av administration som både SKM och Norra Skog behöver utföra kan det ta några dagar innan avslutskursen kan fastställas och transaktionerna genomföras. Alla som lagt en order kommer att få ett mail så fort som transaktionerna är genomförda. Även kurs och omsättning kommer att publiceras på Mina sidor omedelbart.
 • Hur matchas min order?
  Ordrar matchas genom att köporder med högst kurs och säljorder med lägst kurs parvis matchas mot varandra, handelspost per handelspost. När ordrar matchats så långt som möjligt, fastställs den avslutskurs som ska gälla för samtliga order den aktuella handelsperioden. All handel under den aktuella handelsperioden sker således till denna avslutskurs.

  Du har bättre chanser att få din affär genomförd om du lägger en order tidigare i handelsperioden. Finns det flera köp- eller säljorder med samma kurs som blir handelsperiodens avslutskurs så är det orderns ankomsttidpunkt som gäller, dvs. det är möjligt att din affär inte blir genomförd även om kurs du lade är samma som handelsperiodens avslutskurs.

  Läs mer om matchning i handelsregler.
 • Var hittar jag handelsregler?
  Här kan du läsa handelsregler som gäller när man handlar med insatser.
   
 • Varför gick inte min säljorder igenom?
  Detta kan bero på att:

  • Säljkurs som du lade på din order kunde inte matchas. T.ex. din säljkurs var 104% men alla handelsperiodens köporder hade max. 103% som köpkurs. OBS! Detta betyder inte att man inte skulle kunna sälja för högre kurs i kommande handelsperioder, varje handelsperiod är helt separat.

  • Sammanslaget belopp köpare har lagt är mindre än vad säljarna har lagt. T.ex. köpare vill sammanslaget köpa emitterade insatser för 100 000 kr men säljare vill sälja sammanslaget för 200 000 kr. Även om kurs för alla vore 100% finns det ingen köpare för resterande 100 000 kr just denna handelsperiod.

  • Du har inte emitterade insatser på ditt insatskonto emitterat, eller inte lika mycket som det står i din order.
 • Varför gick inte min köporder igenom?
  Detta kan bero på att:

  • Köpkurs som du lade på din order kunde inte matchas. T.ex. din köpkurs var 100% men alla handelsperiodens säljorder hade åtminstone 103% som säljkurs. OBS! Detta betyder inte att man inte skulle kunna köpa för lägre kurs än 103% i kommande handelsperioder, varje handelsperiod är helt separat.

  • Sammanslaget belopp köpare har lagt är större än vad säljarna har lagt. T.ex. köpare vill sammanslaget köpa emitterade insatser för 200 000 kr men säljare vill sälja sammanslaget endast för 100 000 kr. Även om kurs för alla vore 100% saknas det 100 000 kr just denna handelsperiod.

  • Du hade inte tillräckligt mycket medel på ditt virkeskonto.

Medlemskap

 • Vem kan bli medlem?

  Den som äger skog inom föreningens verksamhetsområde kan bli medlem. Norra Skog verkar inom de fyra nordligaste länen med undantag för landskapet Härjedalen. 

  Nära anhöriga till ordinarie, skogsägande, medlem i föreningen kan bli familjemedlem i Norra Skog. Som familjemedlem i föreningen får du samma medlemsrabatter som ordinarie medlemmar. Familjemedlemmar bidrar till föreningen genom att betala in en insats på 1000 kr, de får dock inte del av eventuell vinstutdelning.

  Ordinarie medlem i föreningen som säger upp sitt medlemskap, kan i samband med avyttrandet av fastighetsinnehavet, ansöka om att bli seniormedlem istället för att utträda ur föreningen. Ingen annan än ordinarie medlem som avyttrar fastighetsinnehavet kan bli seniormedlem.

   
 • Hur blir jag medlem?
  Du ansöker om medlemskap genom att fylla i en inträdesansökan på vår hemsida. Inträdet ska efter ansökan beviljas av Norra Skogs styrelse vid ett sammanträde.
 • Kostar det något att bli medlem?
  Det kostar inget att bli medlem. Som medlem bygger du upp ett insatskapital som är medlemmens pengar men disponeras av föreningen.

Insatser

 • Vad är insatsskydlighet?
  Insatsskyldigheten är tio procent av det taxerade skogsbruksvärdet och är som lägst 2 000 kr och som högst 80 000 kr.
 • Hur beräknas insatsavdraget?
  När du som medlem säljer virke görs ett insatsavdrag, 2% eller 4% av virkesvärdet, som överförs till inlåningskontot ”Insatskonto inbetalt”. Insatsavdraget begränsas så att enbart 20% av den totala insatsskyldigheten får avsättas per år.
 • Kan jag göra en inbetalning till mitt insatskonto?
  Som ny medlem har du möjlighet att betala in upp till minimiinsats 2 000 kr till ditt insatskonto, men när minimiinsatsen är fylld sker inbetalningar till insatskonto enbart via insatsavdrag vid försäljning av virke. Inbetalning av minimiinsats (upp till 2 000 kr) görs till Norra Skogs bankgiro 201-3068 och du anger ditt medlemsnummer samt ”insatsinbetalning” i meddelandefältet.
 • Får man ränta på sitt insatskapital?
  Beslut om insatsränta och/eller insatsemissioner fattas av ordinarie föreningsstämma efter förslag av styrelsen.
 • När utbetalas mina insatser?
  Utträden som beviljas till och med november sker 31 december. I enlighet med lagen om ekonomiska föreningar sker utbetalning av insatser tidigast 6 månader efter utträde, vilket betyder att du får din insats utbetalad efter 1 juli nästkommande år.

  När det gäller insatsutbetalning för dödsbon görs undantag från 6-månaders-regeln för utbetalning vilket innebär att utbetalning sker löpande under året.


  När din ansökan om utträde blivit beviljad får du en bekräftelse från oss där vi informerar om detta. 

Insatskapital

Utträde

 • Hur säger jag upp medlemskapet?
  Om man vill begära utträde ur föreningen ska detta göras skriftligen senast 30 november för att utträdet ska ske vid räkenskapsårets slut, 31 december. Om skriftlig anmälan görs senare sker utträde först vid slutet av nästa räkenskapsår. Du hittar utträdesansökan på Mina sidor och kan även ladda ned blanketten här.

  Om utträdet avser ett dödsbo bifogas första sidan av bouppteckningen där dödsbodelägare framgår. Om det finns flera dödsbodelägare ska alla dödsbodelägare underteckna eller en fullmakt bifogas. När det gäller insatsutbetalning för dödsbon görs undantag från 6-månaders-regeln för utbetalning vilket innebär att utbetalning sker löpande under året.
 • Kan jag överlåta medlemskapet till annan person?
  Nej, medlemskapet i Norra Skog är personligt och går inte att överlåta. Den tidigare ägaren som begär utträde kan däremot välja att överföra innestående medel till ny ägare/medlem som då ansöker om inträde.
 • Kan jag överföra innestående medel till en ny ägare?

  Ja, när du ansöker om utträde kan du välja om du vill överföra de pengar du har hos Norra Skog till en ny ägare/medlem eller att få dem utbetalade. De pengar som finns på inbetalad insats överförs till nya medlemmens inbetalade insats och samma sak gäller medlemskonto och virkeskonto. Pengar som finns på betalningsplan och emitterad insats beskattas hos innehavaren och överförs därmed till virkeskonto.

Utbetalning, inbetalning, konton

Vinstdelning

Årsbesked