Olika typer av virke

Hanteringen av rundvirke och övriga produkter från skog och sågverk är en central del i vår verksamhet. Norra Skog hanterar timmer, massaved, stolpar, cellolusaflis och biobränsle inklusive biprodukter från industrin.

Timmer

Normaltimmer: Timmer av fura eller gran apterat enligt prislista för egna och externa sågverk.
Specialsortiment: Timmer av fura eller gran som apteras efter ett speciellt behov enligt kundens krav.

Massaved

Klenare virke med en minimidiameter av 5 cm i toppdiameter. Från slutavverkning och gallring. Används vid massatillverkning.

Stolpar

Råvaran till stolpar anses av många vara det bästa sortimentet som kommer från ett träd. Till stolptillverkning levereras rakväxande och inte växtvriden fura. Uttag av stolpar ger det enskilt högsta värdet för skogsägaren, speciellt i de fall kvalitetsklassningen för normaltimmer skulle ge lägre kvalitet på grund av kvistighet.

Stolpproduktionen sker i Agnäs, strax utanför Bjurholm i Västerbottens inland. Vår största produkt är idag kraft- och telestolpar i längderna 7–19 meter i olika dimensioner.

Cellulosaflis

Bildas när bakveden huggs upp till flis vid sågverken. Får inte innehålla bark och spån. Liksom massaved utgör cellulosaflis en viktig råvara vid massaframställning.

Biobränsle

Främst är det biprodukter från sågverken som försäljs som biobränsle. Biobränsle är en viktig råvara för framställning av både el- och värmeenergi inom Norra Skogs verksamhetsområde men även råvara för skivindustrier, pelletsfabriker och som strömaterial. Vi arbetar aktivt för att skapa en marknad med vettig avsättning för de bränsleråvaror som finns i skogen, vid sågverken och på andra industrier. Vi är en av norra Sveriges största hanterare av biobränsle.

Marknad

Merparten av de volymer vi hanterar används som bränsle vid värmeverk inom området. En viss andel säljs även till bränsleföretag i mellansverige.

Till pelletsindustrin är det framförallt sågspån och kutterspån som utgör råvara. En del kutterspån säljs även till bönder som strömaterial till stall och ladugårdar.

Produkter

De biobränsleprodukter vi hanterar är främst biprodukter från sågverksindustrin såsom spån, bark, torrflis och justerrester, kutterspån samt olika typer av bränsleblandningar.

Rundvirke

Norra Skogs virkesavdelning ombesörjer såväl köp som försäljning av timmer och massaved, cellulosaflis samt övriga biprodukter genom både intern och extern handel. Vår uppgift är bland annat att tillse att både egna industrier och externa kunder får önskade volymer i rätt tid, till rätt plats och med rätt kvalitet.

Marknad rundvirke

Virkesmarknaden inom vårt område präglas av en god på framförallt sågtimmer. Inom området finns ett flertal större sågverk som har ett stort behov av timmer. Massabruken inom området har dessutom på senare tid visat ett allt större intresse för massaved och cellulosaflis.