Kvalitet och miljö

I familjeskogsbruket är samhörigheten mellan ägaren och dennes skogsbruk stor. Utmärkande för familjeskogsbrukets miljöarbete är småskalighet och ståndortsanpassning med anknytning till tidigare markanvändning, kulturhistoria och traditioner. Kretsloppstänkande, att se till helheten, är en bärande idé som påverkar alla Norra Skogs åtgärder. Verksamhetens miljöpåverkan ska ses i sin helhet och innefatta alla led – skötsel av naturtillgångar, inköp, produktion, produkter, transporter, avfallshantering etc. Den kanske största förändringen under senare år har skett på det skogliga området. Norra Skogs miljöanpassade skogsbruksplaner, naturvärdesbedömningar och certifiering av medlemmarnas skogsbruk har höjt kvaliteten på skogs- och naturvården.

Certifieringar

Norra Skog är certifierade enligt nedanstående standarder...

Miljöledning

Norra Skog miljöledningssystem och planeringsinstrument...

Policys

Här finns Norra Skogs alla policys samlade.

Hållbarhet

Norra Skogs verksamhet har en tydlig koppling till människa...