Ännu mer värde för skogsägare

Rivstart för Norra Skog- en miljardsumma till medlemmarna.
Norra Skog gjorde en rivstart 2021 efter den lyckade fusionen mellan Norrskog och Norra Skogsägarna som gjordes våren 2020. Koncernens rörelseresultat landade på 1049 miljoner kronor att jämföra med ett negativt rörelseresultat om -95 miljoner året innan. Föregående års rörelseresultat präglades av fusionskostnader samt kostnader för industriell omstrukturering. Nu syns resultatet av en framgångsrik fusion och en rekordstor vinstdelning väntar föreningens medlemmar.

Datum: 2022-03-02

- Fusionen mellan Norrskog och Norra Skogsägarna har varit lyckad. Pandemin som slog till bara dagarna efter fusionsbeslutet gjorde det inte lätt för oss, men trots att det mesta jobbet fått göras via videomöten så har organisationen kommit snabbt på fötter, säger vd Pär Lärkeryd.


Urstark trävarumarknad

Det goda resultatet under 2021 kan framför allt kopplas till den prisuppgång som skapades av det marknadsunderskott av sågade trävaror som pandemin orsakade. Detta i kombination med den industriella omstrukturering som föreningen gjorde under fusionsåret har lett till en mycket god lönsamhet.

- På mycket kort tid har föreningens nya varumärken Norra Skog och Norra Timber blivit väl etablerad på marknaden. Fusionen var dessutom vältajmad mot bakgrund av den goda konjunktur vi fick möta under vårt första riktiga verksamhetsår, säger Pär Lärkeryd.

Husum Pulp bidrar starkt

Den 4 januari 2021 förvärvades 30 procent av aktierna i massabruket Husum Pulp AB. Genom affären blev Norra Skog samägare av bruket tillsammans med Metsä Board, en del av Metsä Group som ägs av den finska skogsägarföreningen Metsäliitto. Förvärvet har gjort föreningen till en stark spelare inom både sågverk- och massaindustri i norra Sverige. Resultatmässigt har Husum Pulp bidragit till koncernens resultat med 199 miljoner kronor. Resultatbidraget är skattefritt eftersom det redan skattats av Husum Pulp AB.

- Genom samarbetet med Metsä Bord säkrar vi långsiktigt efterfrågan på våra medlemmars massaved samtidigt som vi får ett fint resultatbidrag till Norra Skog. Vårt samarbete skapar även den långsiktiga trygghet som behövs för de framtidsinvesteringar som just nu genomförs i Husum, fortsätter Pär Lärkeryd.


Medlemmarna är vinnarna

Norra Skog verkar i en bransch med starka och snabba konjunktursvängningar där vissa år kan vara extremt lönsamma medan andra blir raka motsatsen. Samtidigt är medlemmars skogsbruk långsiktigt och inte så lätt att styra utgående från världsmarknadens fluktuationer i efterfrågan på skogsprodukter. Speciellt tydligt är detta i norra delen av Sverige där varje enskild medlem har en långsam skogstillväxt och levererar därmed större mängder virke mer sällan än i landets södra delar. Långt ifrån alla medlemmar har därför haft möjlighet att leverera virke till föreningen under ett toppår som 2021. Norra Skogs vision är att verka för att medlemmarnas skogsbruk både ska vara ansvarsfullt, långsiktigt och lönsamt och därför har styrelsen föreslagit en vinstdelningsmodell där vinster från goda år fördelas till alla medlemmar som levererar virke oavsett konjunkturläge och inte enbart till de som haft turen att leverera virke under det år som präglats av högkonjunktur.

- Jag har mötts av frågor om hur den goda marknaden för sågade trävaror under 2021 ska komma skogsägarna tillgodo. Det enkla svaret från min sida är att de som gör sina affärer med Norra Skog kan känna sig både lugna och glada eftersom föreningen delar vinsterna med sina medlemmar, säger ordförande Torgny Hardselius.


En miljard till medlemmarna

Föreningens årsstämma fastställer en årlig vinstdelningen baserat på styrelsens vinstdelningspolicy. Under sommaren 2021 meddelade styrelsen sin avsikt att genom en ny vinstdelningspolicy föreslå stämman en förutbestämd vinstdelning för kommande fem år.

Styrelsen har nu beslutat att ytterligare utöka denna vinstdelningspolicy genom att den insatsemission som baseras på virkesleveranser höjs från fem till sju procent. Styrelsens nya vinstdelningspolicy ger därmed en sammantagen vinstdelning enligt nedan:

7 procent insatsemission baserat på bruttovirkesvärdet för leveranser, 2021-2025.
10 procent årlig insatsemission på medlemmens inbetalda insats i föreningen.
5 procent årlig ränta på medlemmens totalt insatskapital.

Vinstutdelningen totala värde är beroende av medlemmarnas samlade aktivitet under åren 2021 till 2025. Uppskattningsvis blir det cirka en miljard som medlemmarna kommer att dela på. Det enskilda värdet är däremot beroende på medlemmens leveranstrohet under åren.

- Styrelsens utökade förslag på vinstdelning innebär exempelvis att en medlem som sedan tidigare byggt en medlemsinsats på 10 000 kronor och som under 2021 gjort en bokförd virkesleverans på 500 fastkubikmeter erhåller en vinstdelning som under kommande fem år har ett värde motsvarande en femtiolapp per kubikmeter för alla levererade sortiment, förklarar Torgny Hardselius.


Pandemi och regn

Trots positivt resultat har allt inte varit solsken under året som gått. Föreningens skogsaffärer har påverkats av pandemin på grund av de säkerhetsåtgärder som vidtagits för att minska risken för smittspridning. Kontrakteringstakten av avverkningsuppdrag har trots detta kunnat vidmakthållas genom möjligheten att erbjuda digitala affärsmöten samt digitala signering av kontrakt.

Trots hög kontraktering har däremot den inmätta volymen minskat från 3,55 till 3,43 miljoner kubikmeter fast mått under bark. Volymminskningen beror huvudsakligen på underkapacitet i avverkningsresurser samt av svåra väderförhållanden under stora delar av hösten.

- Vädrets makter har inte alltid varit med oss under året. Framför allt hösten har varit utmanande då vi över stora delar av vår geografi fått nederbördsmängder som är tre gånger större än normalt. Mycket på grund av detta så slutade årets inmätta volym på en längre nivå än önskat, men beträffande året som helhet känner jag mig nöjd, avslutar vd Pär Lärkeryd.


Resultatposter

2021

 

Nettoomsättning

mkr

4957

 

Rörelseresultat

mkr

1049

 

Soliditet

%

53

 

Rörelsemarginal

%

21

 


Läs mer om vinstdelningen och insatsemission här

För ytterligare information kontakta:

Torgny Hardselius, ordförande Norra Skog 070-568 17 12
Pär Lärkeryd, vd Norra Skog, par.larkeryd@norraskog.se, 070-234 85 64

För pressbilder se norraskog.se 
 

 

 

 

Våra vanligaste frågor om vinstdelningen

Intresset är stort kring hur vinstdelningen kunnat bli möjlig och vad det innebär för den enskilde medlemmen. Här kan du läsa svaren på några av de vanligaste frågorna i ämnet.

Läs mer

Du har valt att inaktivera inbäddade cookies. Aktivera dem för att använda denna funktion som avsett.

Så här fungerar vinstdelningen

Norra Skog ägs av sina medlemmar. Det betyder, bland annat, att vinsten som skapas tillsammans går tillbaka till medlemmar i form av vinstdelning. Se filmen som förklarar hur vinstdelningen fungerar.