Ännu en utredning som missar målet

Norra Skog är mycket kritiska till Artskyddsutredningen som presenterades den 10 juni. Detta är ännu en utredning som inte lever upp till utredningsdirektivet och missar därmed målet med sitt uppdrag. Förslagen stärker inte äganderätten och bidrar inte till en växande bioekonomi.

Datum: 2021-06-11

Artskyddsutredningen lever inte upp till utredningsdirektiven vad avser uppdraget att lämna förslag som stärker äganderätten och bidrar till en växande bioekonomi. Skulle alla förslag i utredningen genomföras med utgångspunkt i utredarens bedömningar skulle tvärtom den enskilda skogsägarens möjlighet att bruka sin skog och göra egna val i skogsbruket försvåras rejält.

Sverige har en ambitiös naturvårdspolitik. Det är bra och viktigt eftersom en rik biologisk mångfald gör vår natur mer motståndskraftig mot förändringar, det ger rikare naturupplevelser och skapar större valmöjligheter kring hur vi använder naturen. Därför är naturvårdshänsyn en självklar del av svenskt skogsbruk, och bör så förbli.

Skogsutredningen och Artskyddsutredningen är i dessa sammanhang två för skogsbruket mycket viktiga utredningar. Skogsutredningen har tidigare presenteras och artskyddsutredningen lämnade sitt betänkande den 10 juni.

– Detta är andra gången på kort tid som vi sett utredningar som frångått utredningsdirektiven, där det framgår att syftet är att värna och stärka den privata äganderätten till skogen. Här har utredaren Lars Tysklind misslyckats totalt, säger Jonas Eriksson, medlemschef vid Norra Skog. Han fortsätter:

– Utredningens förslag är kontraproduktiva, och i stället försvagas äganderätten. Förslagen kommer att missgynna arbetet för den biologiska mångfalden och dessutom slå undan fötterna på den gröna omställningen. Det handlar om mycket långtgående förslag som utmanar rådande rättspraxis och lägger en orimlig börda på enskilda markägare. 

Den sakpolitiska överenskommelsen (Januariöverenskommelsen) mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, är den egentliga grunden till både Skogsutredningen och Artskyddsutredningen. Utredningar skulle tillsättas om stärkt äganderätt, nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av mark samt hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi. Detta har inte hänt, och det är allvarligt.

Att grunda politiska beslut på statliga utredningar har många gånger fungerat väl i Sverige. Detta har skapat en demokratisk beslutsprocess som för det mesta bidragit till väl genomarbetade lagstiftningsförslag. Men den demokratiska beslutsprocessen slutar att fungera om utredningar som ligger till grund för lagstiftning inte följer de politiskt uppsatta direktiven. Här måste politiken sätta ner fötterna och läxa upp både myndigheter och utredare. Dessutom, och just därför; kasta både Skogsutredningen och Artskyddsutredningen i soptunnan!

Vill du veta mer?

Jonas Eriksson

Medlemschef

070-336 12 35

Erik Jonsson

Näringspolitisk strateg

070-656 10 22