Skogen och viltet

Norra Skog har respekt för markägande och ekonomiska konsekvenser för skogsbruk och sågverks- och träförädlingsindustri. 

Norra Skogs ställningstagande i frågor som rör skog och vilt sammanfattas här. Ståndpunkten i frågor som rör vilt och skogsbruk grundas i första hand på respekt för markägande och ekonomiska konsekvenser för såväl skogsbruket som för sågverks- och träförädlingsindustrin.

Norra Skog anser att ...

  • Ett nära samarbete mellan skogsbruk och jägare är en förutsättning för att uppnå målet på en livskraftig älgstam i balans med den naturgivna fodertillgången.
  • Uppföljning och värdering av betesskador samt diskussioner och beslut om ändrad avskjutning ska baseras på objektiva data, där älgbetesinventeringen (ÄBIN) utgör grunden.
  • Särskilda restriktioner (utöver vad som krävs för god jaktetik) som försvårar och förlänger jakten ska undvikas.
  • Vid beslut om avskjutning och viltstammars storlek ska även hänsyn tas till viltets påverkan på trafiksäkerhet.

Mål för skog och klövvilt

Norra Skogs skog- och viltpolicy grundar sig på svenskt skogsbruks mål för skog och klövvilt, och är anpassad utifrån förutsättningarna inom Norra Skogs verksamhetsområde.


Modernt skogsbruk är viltvänligt – ett aktivt, hållbart och ståndortsanpassat skogsbruk ger både skydd och foder åt viltet. Den nya älgförvaltningen strävar efter balans mellan klövviltstammar och fodertillgång.

Huvudmål


Klövviltstammarna ska vara i balans med den naturgivna fodertillgången.


Mätbara mål 

 

Lokala viltombud

Ett eller två viltombud utses varje år av sbo-rådet inom respektive skogsbruksområde. Viltombuden företräder Norra Skogs medlemmar i frågor som rör viltförvaltning av klövvilt i enlighet med föreningens policy för skog och vilt. Här kan du hitta vem som är viltombud i ditt område.

Vill du låta andra jaga på din mark?

Med äganderätten kommer nästan alltid jakträtten på den marken med. Om du själv inte vill jaga i din skog är det bra att upplåta jakträtten till någon annan. Viktigt är då att skriva ett tydligt avtal om vad som gäller.

Viltskador i skogen

Se viltskadekommissionens film om viltskador i skogen.

Denna film är producerad av viltskadekommissionen på uppdrag av Norra Skog, Södra, Mellanskog, LRF, Sveriges Jordbruksarrendatorer och Riksförbundet M Sverige. Filmen är producerad i maj 2022.