Viltvårdsområde - en markägarförening

Ett viltvårdsområde är en sammanslutning av fastigheter och de markägare som är medlemmar får jaga på varandras marker. Det gör att jakt och viltvård underlättas och utan denna form av samverkan skulle det i vissa fall bli omöjligt att bedriva meningsfull jakt och viltvård. Men det gäller att viltvårdsområdets styrelse håller tungan rätt i mun och följer stadgarna, samt att du som markägare deltar på stämmor och jaktmöten.

Text Mikael Widerlund Publicerad 16 mars 2023

Foto Adobe stock

Ett viltvårdsområde är en lagreglerad form av samverkan kring jakt och viltvård. I formell mening en form av samverkan mellan fastigheter. Lagtext och stadgar reglerar och styr. Den som äger en fastighet som ingår i ett viltvårdsområde är medlem i föreningen. Som medlem innehar man jakträtt i viltvårdsområdet.

• Om du arrenderar ut din jakträtt, så använd Norra Skogs, eller LRF:s mall för jakträttsupplåtelsen. Genom avtalet kan du som markägare behålla din rätt att företräda fastigheten inom viltvårdsområdet, älgskötselområde eller licensområde för älgjakt. Om du inte avtalat om denna rätt blir det i jakträttsinnehavaren som har rätten att företräda fastigheten. Det kan också finnas regler för under vilka omständigheter fastighetsägaren får överlåta jakträtten till en annan person, det regleras i så fall skriftligt i viltvårdsområdets stadgar.

• Många tror att ett viltvårdsområde är en förening för de som jagar, men det är en felaktig bild. Det är lätt att de som brinner för jakt är de som engagerar sig mest i styrelsen och på årsmöten, men kanske inte prioriterar markägarfrågor. Det är du som markägare som har rösträtt i samtliga frågor. Men det gäller att engagera sig, delta på viltvårdsområdets möten och delta i beslut och styrelser. Ha koll på stadgarna och prata ihop dig med övriga markägare inom viltvårdsområdet.

• Vissa beslut på viltvårdsområdenas årsmöten får enbart markägarna rösta om till exempel ”avskjutningens omfattning och inriktning”.

• Viltvårdsområdet har inte rätt att överlåta jakträtt utan det är den enskilda markägaren som råder över detta.

• Om inte stadgarna följs, så påtala detta till styrelsen och kräv bättring. Fungerar inte det så bilda opinion och förändra föreningen inifrån. Många gånger behövs en ny styrelse som får börja om från början och göra rätt. Länsstyrelsen har inget tillsynsansvar så de kan inte ta viltvårdsområdet i örat och styra upp verksamheten, de har dock makten att upplösa viltvårdsområdet, alternativt bryta ur marker ur området. Men det är omständligt och sker sällan.

• Du kan även överklaga beslut från viltvårdsområdets årsmöte och styrelse till Länsstyrelsen i vissa fall, exempelvis frågor gällande jakt och viltvård, upplåtelse av jakträtt, medlemskap och avstängning med mera.