Så minskar du risken för att din skog drabbas av skogsbrand

En skogsbrand kan ha förödande konsekvenser för dig som skogsägare. Här får du lära dig mer om skogsbränder och hur du minskar risken för att din skog ska drabbas.

Text Elin Olsson Publicerad 19 juni 2024

Foto Adobe Stock

De flesta och svåraste skogsbränder inträffar vid långvarig torka och ofta i kombination med att vindhastigheten är hög. När risken för skogsbrand är stor krävs extra uppmärksamhet och bevakning för att upptäcka och släcka små bränder tidigt.

Exempel på frågor du kan ställa dig själv och ta upp med dina rågrannar i förebyggande syfte.

 • Har du appen ”Brandrisk ute” i din telefon för att kunna följa brandrisken lokalt?
 • Har du appen ”SOS Alarm 112” i din telefon för snabbt kunna anmäla en olycka?
 • Har du koll på vad din försäkring täcker om du drabbas av skogsbrand?
 • Hur väl underlättar vägarna inom ditt område släckning och bevakning vid en skogsbrand?
  • Är de röjda för att kunna användas som brandgator?
  • Finns åtkomst till vatten?
  • Är de i skick för att underlätta transporter?
  • Är de bra som flyktvägar vid en akut situation?
  • Finns skyltning/namn på vägarna för att underlätta för räddningstjänsten att hitta rätt?

Efter en räddningsinsats är avslutad är du som markägare ansvarig för eftersläckning och bevakning. Detta är en viktig del, eftersom risken för uppblossande glödbränder är stor och gnistor från dessa kan sprida sig ut i obrända eller upptorkade partier och orsaka nya skogsbränder – särskilt om vinden ökar eller ändrar riktning. 
Eftersläckningsarbetet ska fortsätta tills branden är helt släckt och området är säkrat, vilket kan ta dagar, veckor eller till och med månader beroende på väder och brandens omfattning. Arbetet är farligt och kräver försiktighet.

 • Är du förberedd för att kunna genomföra en uthållig efterbevakning under ett antal dygn om det behövs?
  • Utrustning?
  • Kläder?
  • Om jag är bortrest eller sjuk?
  • Om jag bor långt ifrån min skog?
  • Samverkan med rågrannar?
  • Hjälp att tillgå?

Skogsägaren bör också ställa krav på att de som arbetar i skogen redovisar vad man gör för att förhindra skogsbrand och begränsa tillbud. Vid arbete under torka, eller när brandrisken av andra skäl är stor, bör skogsägaren också kräva att lämplig släckutrustning, som handredskap och vatten medförs.


Norra Skog erbjuder utbildning

Norra Skogs 27 000 medlemmar erbjuds utbildning kring förebyggande åtgärder, försäkringsfrågor och markägarens ansvar i händelse av skogsbrand. Syftet är att genom förebyggande åtgärder och kunskap om efterbevakning minska risken för större skogsbränder.

Utbildning: Efterbevakning vid skogsbrand

 
– Beredskapen och kunskapen att utföra efterbevakning i händelse av skogsbrand är generellt låg bland privata skogsägare. Den enskilda skogsägarens kapacitet att klara en uthållig och ändamålsenlig efterbevakning varierar kraftigt utifrån fysisk förmåga, tillgång till resurser och utrustning, säger Mauritz Öjbrandt, medlemsstrateg vid Norra Skog.

Norra Skog har investerat i brandsläckningsutrustning i första hand för utbildning och som back-up för medlemmarna. Detta är för att hjälpa om de saknar egen utrustning eller om räddningstjänsten inte kan tillhandahålla utrustning efter släckningsarbetet. Nu finns en basutrustning på elva orter i norra Sverige, från Timrå i söder till Kalix i norr. 

Förebyggande åtgärder

Här följer några tips till hur du kan arbeta förebyggande för att minska risken för brand i din skog:

 • Röj, gallra och avverka i rätt tid. En alltför tät skog gör att elden sprider sig lättare.
 • Skapa en variationsrik skog med inslag av löv. Lövträd har mycket mindre risk att antändas än barrträd.
 • Håll skogsbilvägarna i bra skick. Med ett tätt nät av skogsbilvägar minskar skadorna vid en skogsbrand och möjliggör för brandbilar att ta sig till platsen.
 • Försäkra din skog. En bra försäkring kan också ersätta andra kostnader vid sidan om brandskador.
 • Håll bommar öppna om det börjar brinna så att räddningstjänsten kan ta sig fram. Om du måste låsa, använd i första hand kodlås.