Nya regeringsuppdrag i skogen

Regeringen har beslutat att uppdra till Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket att genomföra några av de uppgifter som följer av propositionen om stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund. De nya uppdragen följer även av regeringens proposition om tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökningar om tillstånd till avverkning i fjällnära skog.

Text Erik Jonsson Publicerad 23 augusti 2022

Foto Calle Bredberg

Ett nationellt mål för ökad hållbar tillväxt i skogen

Ökad hållbar tillväxt i skogen är viktig för den svenska skogsnäringens framtida konkurrenskraft, för en växande, resurseffektiv och cirkulär bioekonomi samt för klimatpolitiken både genom att den växande skogen utgör en kolsänka och genom att skogsråvaran utgör substitution av fossila material. Skogsstyrelsen ska därför, efter dialog med bland annat skogsprogrammets programråd, skogsnäringen, forskningen och miljöorganisationer och Naturvårdsverket ta fram ett förslag till nationellt mål för ökad hållbar tillväxt i skogen som sedan kan beslutas av regeringen. Målets fokus bör ligga på ökad tillväxt i biomassa genom förbättrad skogsskötsel samtidigt som klimatanpassning och den biologiska mångfalden ökar i produktionsskogen. Målet bör utformas så att incitamenten och motivationen för en förbättrad skogsskötsel och ökad hållbar tillväxt i skogen ökar. Uppdraget ska genomföras efter dialog med bland annat skogsprogrammets programråd och ska redovisas till Regeringskansliet senast 15 december 2023.

Fler regelförenklingar för skogsbruket

I syfte att stärka äganderätten och villkoren för företagande inom skogssektorn ska Skogsstyrelsen se över möjligheterna till enklare regler inom skogsbruket. Bland annat ska Skogsstyrelsen göra en översyn av reglerna för skogsbruk i granskog på före detta åkermark. Skogsstyrelsen ska också analysera möjliga förenklingar av reglerna för ransonering, brukningsenhet, naturlig föryngring samt lägsta ålder för föryngringsavverkning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast 1 september 2023.

Staten som föregångare inom hållbart skogsbruk

Skogsstyrelsen ska, i samarbete med Sveaskog AB, Statens fastighetsverk och Sametinget, stärka statens roll för ett hållbart skogsbruk och utveckla alternativa brukningsmetoder som tar större hänsyn till tillgången på renbete i det renskötselområde som ligger på statlig mark. Detta uppdrag ska redovisas senast30 september 2023.

Skog och klövvilt

För att uppnå eftersträvad balans mellan klövviltstammar och fodertillgång bedöms, förutom ökad rådgivning, även ytterligare insatser behövas. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ska därför tillsammans, i nära dialog med länsstyrelserna, utreda möjliga åtgärder och vid behov föreslå regelförändringar för att åstadkomma eftersträvad balans mellan klövviltstammar och fodertillgång och därmed minska skadenivåerna på skog. Även detta uppdrag ska redovisas senast 30 september 2023.

Mer flexibelt, ändamålsenligt och attraktivt biotopskydd samt skydds- och ersättningsformer särskilt anpassade för fjällnära skog

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ska tillsammans utreda och lämna förslag på ändringar av den formella skyddsformen biotopskyddsområden i syfte att göra den mer flexibel, ändamålsenlig och attraktiv, bland annat huruvida det ska vara möjligt att erbjuda skogsägare tidsbegränsade biotopskyddsområden som ett alternativ till ordinarie biotopskydd eller andra skyddsformer. I detta uppdrag ingår också att utreda mer flexibla skydds- och ersättningsformer särskilt anpassade för det fjällnära området som kan vara attraktiva för markägare. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 juni 2023.

Utreda väntansavtal

Naturvårdsverket ska i nära dialog med Skogsstyrelsen utforma riktlinjer för en enhetlig, effektiv och standardiserad tillämpning av naturvårdsavtal som löper under en områdesskyddsprocess, så kallat väntansavtal, där särskild hänsyn tas till markägarens situation.