Lär dig mer om variationsrikt skogsbruk

19 oktober bjuder Norra Skogs Forskningsstiftelse in till ett forskningsseminarium med tema variationsrikt skogsbruk. Forskare från SLU och Skogforsk kommer tillsammans med företrädare från Skogsstyrelsen och Norra Skog presentera och diskutera ny och pågående forskning kring skogsbruksmetoder och hur naturvärden kan skapas i brukad skog.

Text Victor Lundberg Publicerad 28 september 2022

Foto Victor Lundberg

På agendan står bland annat hyggesfritt skogsbruk, adaptivt skogsbruk och praktiska åtgärder för att skapa variation. Seminariet är kostnadsfritt och du kan delta på plats i Sundsvall eller via en digital sändning.

Varför har ni valt det här ämnet för seminariet?

»Jag träffar många skogsägare och företrädare för skogsbolagen, och det finns en väldig efterfrågan på ny kunskap som handlar om ett mer varierat skogsbruk, säger Charlotte Bengtsson, vd på Skogforsk och ledamot i styrelsen för Norra Skogs Forskningsstiftelse. Drivkrafterna bakom det är många, dels ser man att man behöver sprida riskerna. Man kan inte göra som man alltid gjort eftersom klimatet förändras, det kommer skadegörare och det ställs andra krav från det omgivande samhället. Senaste åren har vi och andra forskningsutförare startat ganska många projekt som har fokus på variation i skogsbruket. Ofta handlar det både om att man ska hålla uppe skogsproduktionen, men även att titta på andra mål som biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster. Så när vi diskuterade temat för seminariet så kändes det ganska självklart då det är aktuellt och det finns mycket ny kunskap som vi håller på att jobba fram.

Hur fungerar arbetet i Norra Skogs Forskningsstiftelse?

»Vi arbetar med ett tema över en treårsperiod och just nu är det temat ”skador på skog”. Det handlar både om att förebygga skador och om att ta vara på skadat virke. Att jobba med ett tema på det här sättet tror jag är väldigt bra i en forskningsstiftelse – man visar att det här är ett prioriterat område, men man lämnar ändå fritt till forskarna att inom ramen för skador på skog ansöka om allt. Det handlar inte bara om törskate och barkborre, utan det är ett brett perspektiv.

Charlotte Bengtsson hoppas att årets seminarium ska väcka tankar hos deltagarna och belysa intressanta aspekter som kan inspirera kommande teman. En av forskarna som kommer delta på seminariet är Therese Löfroth, SLU i Umeå, som studerar bevarandebiologi och samhällsekologi med fokus på naturvårdande skötsel och restaurering av intensivt brukad skog.

Vad kommer du att presentera på seminariet?

»Jag kommer att presentera bra exempel och visa forskning på hur man kan skapa naturvärden och vilka effekter det kan ha för olika arter, säger Therese Löfroth. Vi kan till exempel se att olika tekniker för att skapa död ved i olika bestånd spelar stor roll för vilka artsamhällen av vedlevande insekter och svampar man får på veden.