Konsekvenser av fastställt skogsbruksvärde med laserskanning?

I varje nummer av vår affärstidning Skogsmagasinet har läsarna möjlighet att ställa frågor. I det senaste numret av Skogsmagasinet fick vi frågan: Skogsbruksvärdet fastställs nu med laserskanning i den allmänna fastighetstaxeringen. Vad får det för konsekvenser för mig som ägare av en lantbruksfastighet? Här kan du ta del av svaret från Norra Skogs skogsekonom Steve Fahlgren i Lycksele

Publicerad 20 januari 2023

Från och med 1 jan 2023 tillämpar Skatteverket en annan metod för att fastställa skogsbruksvärdet i den allmänna fastighetstaxeringen gällande lantbruksenheter. Skogsbruksvärdet ska i första hand grundas på det virkesförråd som finns på taxeringsenheten enligt skoglig grunddata (laserskanning) från Skogsstyrelsen och i andra hand på de uppgifter som fastställts vid den senaste föregående fastighetstaxeringen. Virkesförrådet ska sedan justeras med volymtillväxt för området och utförda avverkningar efter den senaste laserskanningen eller taxering. Skogsbruksplan upprättad av sakkunnig kommer också att kunna användas som underlag vid fastighetstaxeringen.  

Anledningen till att skogsbruksvärdet nu i första hand ska fastställas genom laserskanning beror på att Skatteverket anser att nuvarande registerkvalité är undermålig. Det gäller både arealen produktiv skogsmark samt virkesförrådet per hektar. Vid de tre senaste fastighetstaxeringarna som görs med tre års mellanrum har bara 10 procent av fastighetsägarna meddelat förändringar i medelvirkesvolymen. Det innebär att Skatteverket har räknat upp virkesförrådet på fastigheter där troligtvis skogliga åtgärder har utförts. Lägg därtill att om den produktiva arealen skogsmark också har varit felaktigt redovisad så kan den totala avvikelsen på skogsbruksvärdet bli betydande. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Skogsstyrelsen har visat i en analys att noggrannheten i laserskanning är tillförlitlig. Dock finns det fastigheter som kan komma att undantas från denna metod. Det gäller främst små och långsmala fastigheter. 

En fastighets taxeringsvärde utgör i teorin 75 procent av dess marknadsvärde två år före taxeringsåret. Därför är det viktigt att taxeringsvärdet är så rättvisande som möjligt då det kan vara ett stöd till bankers värdering och belåningsgrad. Skogsägare betalar inte någon fastighetsskatt på skogsbruksvärdet så ur den aspekten saknar det betydelse. Däremot har taxeringsvärdet betydelse vid exempelvis bedömning av fångesklassificering vid underprisöverlåtelser. Det är taxeringsvärdet som styr om en överlåtelse gjorts som gåva eller köp i till exempel ett generationsskifte ur inkomstskattemässig synvinkel. Taxeringsvärdet ligger också till grund för exempelvis beräkning av skogsavdrag och fördelning av köpeskilling vid kapitalvinstberäkning. Ett för högt eller för lågt taxeringsvärde kan alltså vara fördelaktigt eller ej beroende på vilken situation man står inför. Detta har inte varit lagstiftarens intention. Fokus ska ligga på att taxeringsvärdena är så rättvisande som möjligt. Förhoppningsvis leder den nya metoden med laserskanning till att taxeringsvärden på lantbruksenheter förbättras.   

Har du också en fråga?

Om du också har en fråga till Skogsmagasinets läsarhörn får du gärna skicka den till:
skogsmagasinet@norraskog.se