Har du lämplig mark för - skogsfröplantager?

Norra Skog har satsat mycket på den tredje generationens fröträdplantager som sedan några år börjat ge högförädlat frö. Nu planeras en fjärde generation plantager och för dig som har lämpliga marker för detta finns en affärsmöjlighet om du kan upplåta dessa marker för fröplantage.

Publicerad 9 november 2022

- En del av de nya skogsfröplantager som planeras kan förläggas till befintliga plantager där man avvecklar äldre träd, men det kommer att finnas ett stort behov av nya marker och i och med det uppkommer även en affärsmöjlighet för dig som har mark som du kan tänka dig att upplåta för fröplantage, förklarar Olof Falkeström, skogsskötselspeciallist på Norra Skog. 

De krav som ställs på lämplig plantagemark är bland annat:
• Jordbruksmark eller mycket bra skogsmark
• Medelpad i söder till Tornedalen i norr. Max 10 mil från kusten
• Väldränerad mark 
• Minst 8-10 hektar helst sammanhängande

Det bör vara möjligt att upplåta marken antingen via försäljning eller som ett långt arrendeavtal. (I slutet av artikeln hittar du kontaktuppgifter om du vill anmäla ditt intresse eller veta mer.)

Skogsträdförädling i Sverige

Förädlat skogsodlingsmaterial är den absolut viktigaste möjligheten som vi skogsägare har för att öka avkastningen i våra skogar på lång sikt. Det är också en mycket kostnadseffektiv åtgärd och man kan påverka trädens egenskaper inte bara vad gäller volymtillväxt utan även kvalitetsfaktorer och resistens mot olika sjukdomar och skador. 

I Sverige har vi en lång och god tradition med skogsträdsförädling och skogsfröplantager för att säkerställa tillgången på bra frö för att odla skogsplantor från.

Från början letade man välväxtande träd i skogen med bra kvalitet från vilka man plockade kott och som man sedan drev upp plantor från. Sedan började man anlägga fröplantager för att kunna öka förädlingsgraden och säkra tillgången på frö. I norra Sverige anlades de första plantagerna i slutet av 50-talet. De bästa individerna från första generationens fröplantager har sedan används i andra generationens fröplantager. Så har man sedan arbetat vidare och vi har nu sedan några år fått förädlat frö från 3:e generationens skogsfröplantager vilka ger upp mot 25% högre tillväxt än genomsnittet de plantor som självföryngrats från träd på eller runt ett hygge. 

Jämfört med jordbruksgröda så går växtförädling i skogen långsammare eftersom träden inte sätter kott förrän efter ca 15-20 år. Förädling genom så kallad genmodifiering förekommer inte inom svensk skogsbruk. 

Såväl Norra Skogsägarna och Norrskog såg tidigt möjligheten för sina medlemmar att få ökad avkastning genom högförädlat frö. Detta gjorde att båda föreningarna investerade i den tredje generationens fröplantager. Tack vara detta kan vi nu i Norra Skog nu tillhandahålla bästa tänkbara plantmaterial till våra medlemmar. 

- Vår bedömning är att majoriteten av vanlig tall och contorta, samt ca 50 procent av granplantorna, som vi levererar till våra medlemmar kommer att vara från 3:e generationens plantager inom fem år. Andelen förädlat material kommer sedan att öka succesivt och vi räknar med att inom tio år har vi nästan uteslutande plantor som kommer från 3:e generationens fröplantager, säger Nils Broman, utvecklingschef på Norra Skog. 

Fjärde generationen fröplantager

Nu pågår planeringen inför nästa stora satsning i och med den fjärde generationens skogsfröplantager. Dessa anläggs för att kunna säkra tillgången av frö om 20-50 år. I detta så kallade FyraO-projekt kommer man kunna lyfta skogsträdsförädlingen ytterligare med ännu bättre tillväxt- och kvalitetsaspekter hos framtidens skogsplantor. Men kanske ännu viktigare är förädlingsarbetet för att skapa vitalare skogar med bättre motståndskraft mot skador. 

- Vi har till exempel en stor problematik idag med kraftigt ökande angrepp på tall från törskatesvamp. Det här är något man nu forskar på för att styra förädlingsarbetet mot trädindivider med hög motståndskraft mot svampangrepp. Om det visar sig framgångsrikt vilket motsvarande arbete i USA gjort, hoppas vi kunna utnyttja detta i FyraO-projektet, säger Olof Falkeström. 

Norra Skog har tagit fram en plan för hur mycket skogsplantor av olika trädslag som föreningens medlemmar bedöms ha behov av under  de kommande årtiondena. 

- Det handlar förstås främst om tall och gran – men vi ser också en ökad användning av contortatall och lärk. Detta ska ses mot bakgrund av bland annat klimatförändringen, men även för att hitta alternativ där vi idag har stora problem med viltbete och olika svampsjukdomar, avslutar Olof Falkeström.

Har du lämplig mark och är intresserad av att upplåta den?
Välkommen att ta kontakt med Olof Falkeström, skogsskötselspecialist på Norra Skog: olof.falkestrom@norraskog.se eller 070-697 28 25