Förändrat klimat ställer nya krav

En välplanerad skogsbilväg gynnar både skogsbruk och friluftsliv och är skonsam för både miljö och plånbok. Men större maskiner och förändrat klimat ställer nya krav på våra skogsbilvägar.

Text Karolina Edstedt Publicerad 28 juni 2022

Det finns många fördelar med en stabil och underhållen skogsbilväg. Värdet på skogsfastigheten ökar, vägen gör att avverkningsområden blir lättare att komma åt och arbetet blir mindre kostsamt. Skogsägaren betalar för varje kubikmeter virke som transporteras med skotare genom skogen, och kostnaden stiger med avståndet till vägen. Virket blir också mer värt för industrin om det ligger vid en väg som har bärighet större delen av året. Bättre tillgänglighet gynnar även friluftslivet så att fler kan njuta av skogen. Det är dessutom 40–50 gånger mer energieffektivt att köra en kubikmeter virke med timmerbil på väg än i skogen på skotare. Med ett effektivt vägnät förkortas transporterna med skogsmaskin, vilket är en fördel för miljön. Kortare transporter leder till minskade skador i skogen och mindre risk för slamtransport till vattendrag och urlakning av tungmetaller.

Klimatanpassar vägarna

Klimatförändringar med varmare vintrar, mer nederbörd med intensiva regn- och snöperioder påverkar skogsbruket. En ny rapport från Skogsstyrelsen visar att i stort sett alla skogsbruksåtgärder måste utföras med hänsyn till risken för erosion, ras och översvämning inom branta, instabila områden. Det är viktigt att ta med i beräkningen när man anlägger en ny skogsbilväg eller rustar upp en äldre väg.

» Vi följer Skogsstyrelsens anvisningar samt klimatanpassar skogsbilvägarna. En del av klimatanpassningen handlar om att hantera ökad nederbörd. Mycket regn innebär ofta problem med erosion och störst problem med erosion har man när man bygger för branta skogsbilvägar. Då får vattnet för hög fart och kan dra med sig mycket material. Men om man förhåller sig till de rekommenderade lutningar som finns i anvisningarna då minimerar man mycket av erosionsproblematiken, förklarar Christoffer Olofsson, vägspecialist på Vägbyrån, Norra Skog.

Han berättar att det finns vissa tekniker för att sakta ned vattenflödet. I långa sluttningar kan vattnet få fart trots att det inte är särskilt brant. Där kan man stoppa vattnet genom att lägga in extra avbrott i diket och placera trummor under vägen för att leda vattnet bort från vägdiket.

» När det gäller känsliga vattendrag som bäckar så ska det anmälas till länsstyrelsen som vattenverksamhet. Ofta måste vi göra åtgärder i vattendraget vid själva läggningen av trumman, valvbågen eller bron. Genom att även anlägga erosionsskydd minskar vi risker för att fint material spolas bort av vattnet. Beroende på vattendragets storlek, vattenhastighet och undergrund anpassas passagen till de geografiska förutsättningarna som råder på platsen. Att inte skapa hinder för vattenlevande organismer och djur är något vi också tänker på vid varje vägprojekt, säger Christoffer Olofsson, som tidigare jobbade med vägfrågor på Skogsstyrelsen.

Nya förutsättningar

Klimatanpassningen innebär även att se över gamla skogsbilvägar. Det finns vissa bra äldre vägar men de uppfyller inte alltid ändamålen för dagens skogstransporter. Många äldre vägar behöver dimensioneras upp, menar Christoffer Olofsson. Diken och trummor kan vara för små eller har vuxit igen, vilket innebär att vägkroppen riskerar att spolas bort vid vårfloder.

» Det kan vara rena vintervägar som man tidigareanvänt när det varit tjäle. Vi kan inte alltid räkna att ha återkommande tjälperioder varje år framöver. Dessutom har transporterna generellt blivit tyngre och det behövs en högre bärighet idag än det gjordes när vägen en gång byggdes. Vi har ett ganska väl utbyggt skogsbilvägnät men det är undermåligt kopplat till dagens klimat och behov. Där finns ett väldigt stort behov av klimatanpassning.

För att klara dagens fordonskombinationer måste ofta vägens geometri ses över. Snäva kurvor, vägens bredd, storleken på vändplanen och väganslutningen kan behöva anpassas eftersom de kan vara för små för dagens timmerbilar. Många äldre vägar är dessutom alldeles för branta, vilket i sig kan innebära en stor säkerhetsrisk för den fullastade timmerbilen.

Viktigt med dokumentation

Det finns en hel del riktlinjer och bestämmelser vid vägbyggen och det är viktigt att rätt sorts tillståndsansökningar och anmälningar upprättas. Christoffer berättar att Vägbyrån lägger mycket tid på att placera vägen rätt i terrängen så att den blir så kostnadseffektiv som möjligt samtidigt som negativa avtryck på miljön minimeras.

» Gärna höjdryggar i området med torr till frisk mark som har naturlig avrinning. Vi ska givetvis inte leta upp berg men där det finns goda förutsättningar att dra en väg.

Vägbyrån får många frågor som handlar om samverkan mellan flera skogsfastigheter och hur man gör med den framtida förvaltningen av vägen. Ofta är man väldigt överens om att vägen ska byggas men med tiden faller den i glömska. Om man inte har nedtecknat vad som är bestämt, som till exempel hur och när vägen får nyttjas och hur den ska underhållas, kan det lätt bli en källa till konflikt.

» Ett samverkansprojekt är den absolut bästa lösningen för miljön eftersom du får mindre väg per hektar samtidigt som flera fastigheter betjänas. Det blir dessutom billigare då man delar på kostnaden. Men kom ihåg att dokumentera i varje steg så att du har koll på vad som sägs och bestäms. Det kan vara en lång process från att man börjar prata om vägen till att den är klar, konstaterar Christoffer Olofsson.