Avverkning med hänsyn

Att visa hänsyn i skogen är alltid av största vikt vid avverkningar, särskilt när området är i nära anslutning till känsliga biotoper eller kulturmiljöer. Därför krävs regelbundna utbildningar för de som jobbar i skogen.

Text Karolina Edstedt Publicerad 3 februari 2023

Foto Victor Lundberg

I Norrfors utanför Umeå visar kursledare Mauritz Öjbrandt lunglav för en grupp anställda inom Norra Skog. Arten trivs bäst på lövträd och i Sverige är den rödlistad som nära hotad. Genom att lämna trädgrupper kan livsmiljön för lunglav skyddas.

»Lunglav är en signalart för naturvärdesträd av löv och skydds­värd natur med hög biologisk mångfald. Därför är det viktigt att vi är uppmärksamma när vi upptäcker den arten och tar hänsyn, berättar Mauritz Öjbrandt.

Dagens kurs i natur- och kulturhänsyn vid avverkning är en i raden av många kurstillfällen som hållits i Norra Skogs område under året. Under kursen diskuteras hur man bäst avgränsar en kantzon mot myr och vattendrag, vilken hänsyn som ska tas till olika hänsynskrävande biotoper, hur man definierar ett naturvärdesträd och hur man ska hantera kulturmiljöer vid avverkning. På träffarna får deltagarna möjlighet att prata om gemensamma målbilder inom skogsbruket och hur de bäst tillämpas i praktiken, och enligt kursledaren finns ett stort engagemang i gruppen. 

»Det här är jätteviktigt för oss och det sitter i ryggmärgen på oss alla. Det finns regelverk att förhålla sig till men sedan ska man anpassa det till någon sorts verklighet och göra det så klokt som möjligt. Naturen går inte alltid att ange i siffror, vi måste utgå ifrån varje unik situation. Det är viktigt att förstå varför man ska vidta naturhänsyn för då blir det lättare att tänka i de banorna och det känns meningsfullt. Det handlar väldigt mycket om sunt förnuft, menar Mauritz. 

Tillfällig dispens

Norra Skog har höga kunskapskrav på såväl anställda som kontrakterade entreprenörer. Föreningen är certifierad enligt PEFC:s skogsstandard och anlitar enbart certifierade entreprenörer. Dagens utbildningstillfälle ingår i en så kallad SYN-kurs och alla som leder, planerar eller utför avverkningsåtgärder ska genomföra kursen vart femte år enligt PEFC-certifieringen. 

Pandemin ställde till det för många då certifikaten närmade sig bäst före-datum och fältkurser inte kunde hållas i samma omfattning på grund av smittorisken. PEFC införde därför ett tillfälligt undantag från kravet på utbildning för att så många som möjligt skulle hinna genomföra kurserna. Norra Skog är ackrediterade att hålla i vissa utbildningar och under året har 140 anställda inom Norra Skog och 20 entreprenörer utbildats i natur- och kultur­hänsyn vid avverkning. Innan fältdagen har kursdeltagarna förberett sig genom Skötselskolans webbutbildningar ”Miljöhänsyn grunder” och ”Miljöhänsyn i praktiken”.

Praktiska exempel

Erik Forslöw är nyutbildad jägmästare och påbörjade i somras Norra Skogs aspirantprogram. Som aspirant får han prova på olika skogliga tjänster och vid aspirantperiodens slut väntar förhoppningsvis en vidare anställning inom Norra Skog. Just nu arbetar han som skogsinspektor i Bjurholm och han ser många fördelar med dagens träff.

»Ofta har man läst och kan alla begrepp men nu får vi se praktiska exempel på hur bland annat en kantzon ska utformas. Jag tycker att det är bra att få se allt i en verklig kontext, samtidigt som man kan ställa frågor och täcka igen kunskapsluckor.

Bland kursdeltagarna finns allt från unga i början av sin karriär till dem som jobbat flera år i skogsbranschen. Utbytet av erfarenheter är en viktig del av dagen och något som Erik Forslöw uppskattar allra mest.

»Många som är här har mycket erfarenhet och kan berätta hur de brukar tänka i olika situationer. Det tycker jag är bra eftersom jag är relativt ny. På det stora hela det är det viktigt att man går igenom hur man ska tänka vad gäller miljöhänsyn så man hänger med i det senaste kunskapsläget, säger Erik Forslöw.

Det här är SYN

Skogsbrukets yrkesnämnd, SYN, är ett samarbetsorgan som har till uppgift att främja en positiv utveckling inom praktisk yrkesutbildning och arbetsmiljö inom skogsbruket. Aktörer inom SYN är Gröna arbetsgivare, GS-facket, Ledarna, LRF Skogsägarna och SE Skogsentreprenörerna.  

En del av SYN:s verksamhet är att erbjuda fortbildningskurser inom olika områden. Kompetensutveckling enligt SYN är ett av kraven i PEFC-certifieringen. Personer som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom avverkning ska ha genomfört SYN-utbildning inom natur- och kulturmiljöhänsyn.