Återväxtkontroll

Efter en lång vinter börjar äntligen snön försvinna och snart kommer skogsbilvägarna vara farbara. På Norra skog har vi tagit fram ett ”årshjul” med olika inventeringsåtgärder som är lämpliga för skogsägare att själva göra vid olika tillfällen på året.

Publicerad 8 maj 2023

Våren och försommaren är bäst om man skall inventera betesskador och skogsbilvägar, men viktigast är oftast att kontrollera nyligen planterade områden. 
Redan ifjol tipsade vi om återväxtkontroll – då såg vi omfattande skador av sork. Den risken är mindre nu – man anser att sorkstammarna har kraschat vilket ju är negativt för många djur och fåglar i skogen, men det blir mindre bekymmer för oss skogsägare.

Vilka bestånd?

Du bör i första hand besöka de hyggen som blev planterade 2021 och 2020. Finns det omfattande skador är chansen god att det går att hjälpplantera och utnyttja markberedningspunkterna innan dessa växer igen. Vilka hyggen som är nyplanterade framgår av fakturorna. Om du har en uppdaterad skogsbruksplan är dessa klassade som K2. 
Det är nu på våren man har bästa möjligheterna att hitta plantorna. Längre fram på sommaren och hösten blir det svårare att hitta plantorna bland löv och annan växtlighet. 
Dessutom - ju fortare man upptäcker skador desto större möjligheter har man att hinna åtgärda skadorna, prata med försäkringsbolag etc.

Vad ska jag titta efter?

Leta efter planterade plantor som visar tecken på olika skador. Är plantan död kan det dels bero på uttorkning, men även på insektsangrepp. Studera plantans rothals (stammen vid markplanet) är barken skadad är det oftast ett tecken på snytbagge. Är granplantans rötter kala utan bark så kan det vara svart granbastborre. Frostskador kan drabba speciellt gran på lågt liggande områden.

”Vi vet att torkskador är det vanligaste problemet och att plantor som sätts under högsommaren har den största risken att skadas” säger Norra Skogs skogsskötselexpert Olof Falkeström och fortsätter ”Snytbaggen är också en större skadegörare än många tror – Vi rekommenderar att mekaniskt behandlade plantor används i större delen av vårt område. Den ger inget 100%-igt  skydd, men tillsammans med bra markberedningspunkter och vitala plantor blir överlevnaden väsentligt bättre”.

Vad gör jag om jag hittar skador?

Man får räkna med viss avgång av plantor. Om man vill uppskatta omfattningen gör man det enklast genom att lägga ut cirkelprovytor. En bra instruktion för detta finns här Cirkelprovyta - Skogskunskap. De flesta skogsförsäkringar inkluderar även plantskador så ta kontakt med ditt försäkringsbolag om du ser att det finns mer omfattande skador.