Artskyddsfrågan - Detta har hänt

Fridlysta fåglar och andra fridlysta växter och djur har varit en högaktuell fråga ända sedan Skogsstyrelsen aviserade ”en ny ordning” i skogen. Här har vi samlat en sammanfattande text med en tidslinje som beskriver Norra Skogs agerande sedan Skogsstyrelsens tillkännagivande den 10 februari 2022.

Text Erik Jonsson Publicerad 10 juni 2022

Med ny ordning menar Skogsstyrelsen en ny striktare tillämpning av de svenska fridlysningsbestämmelserna där skogsägare behöver ta ett ”betydligt större  ansvar än tidigare för att inte störa eller hota fridlysta arter vid avverkning och andra skogsbruksåtgärder.” 

Detta drabbar Sverige oerhört hårt och kommer att slå ut landets familjeskogsbruk. Norra Skog har i detta sammanhang krävt att regeringen tar sitt ansvar  och agerar genom att skyndsamt ändra i förordningen. Till detta kommer att våra medlemmar får förelägganden från Skogsstyrelsen om att genomföra kostsamma och komplicerade inventeringar. Utan varken ny praxis eller ny lagstiftning försöker myndigheten vältra över på enskilda skogsägare att lokalisera varenda fågel, vartenda fågelbo samt artbestämma och könsbestämma fåglarna. 

På Norra Skog vänder vi oss starkt emot Skogsstyrelsens införande av utredningsansvar för den enskilda skogsägaren. Det finns inget utredningsansvar definierat i någon lagstiftning eller vägledande domar. Tvärtom är det statens och myndigheternas ansvar att utreda och visa varför inskränkningar ska göras i någons egendom eller grundlagsskyddade rättigheter. Vi vill att regeringen och ansvariga myndigheter tydliggör att utredningsansvaret ligger på staten om markägare ska stoppas från att fortsätta med sitt jord- och skogsbruk. 

Här följer en tidslinje med föreningens agerande sedan Skogsstyrelsens tillkännagivande: 

10 februari 2022 signalerade Skogsstyrelsen ”En ny ordning i skogen”. 

11 februari – Norra Skog går ut med pressmeddelande ”Småskaligt skogsbruk slås ut”. 

17 februari – Debattartikel ”Gör om och gör rätt, regeringen! 

21 februari – Debattartikel i Dagens Industri, ”Snart stannar Sverige – regeringen måste skyndsamt ändra artskyddet”. 

3 mars – Regeringen meddelar att artskyddsförordningen ska ändras. 

7 mars – Norra Skog stämmer staten i mark- och miljödomstolen, Principmål om utredningsansvaret ”Vägrar registrering av varje fågel”. 

30 mars – Norra Skog deltar på lunchseminarium i riksdagen. 

5 april – Norra Skog inbjudna till Miljö- och jordbruksutskottet. 

13 april – Regeringen ger regeringsuppdrag till Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket. 

26 april – Vd Pär Lärkeryd deltar i samtal med landsbygdsministern och miljöministern. 

2 maj – Ebba Busch besöker Norra Skog (fältbesök i skogen). 

9 maj – Norra Skog arrangerar partipolitisk utfrågning (digitalt). 

12 maj – Skogens dag i Stockholm ”Partipolitisk utfrågning”. 

12 maj – Debattartikel i Altinget ”Oacceptabelt att Skogsstyrelsen lämpar över utredningsansvar på skogsägare”. 

18 maj – Beslut i riksdagen om tillkännagivanden till regeringen. Riksdagen tillkännager för regeringen att: 
- Utan tidfördröjning dela upp fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet så att de strikta bestämmelserna för hotade arter inte omfattar alla vilda fåglar, 
- Förtydliga att nationella fridlysta arter inte ska kunna avsevärt försvåra pågående markanvändning, 
- Förtydliga att skogsägaren vid olika typer av brukandeförbud ska erbjudas formellt skydd eller naturvårdsavtal, 
- Tydligt reglera att staten har ansvar att utreda förekomsten av arter. 

18 maj – Norra Skog överklagar ytterligare ett ärende till markoch miljödomstolen. 

19 maj – Då många skogsägare är oroliga och frågorna är många läggs frågor och svar upp på Norra Skogs hemsida. Där kan du lära dig mer om artskyddet och hitta svar på några av de vanligaste frågorna.