Alternativa metoder att sköta skogen - fördelar och nackdelar

Ibland är det inte lämpligt att använda vanliga skogsskötselmetoder, till exempel i vissa fjällnära miljöer eller om skogen har särskilda historiska och biologiska värden. Då kan det vara lämpligt att istället använda sig av ABS, alternativa beståndsanpassade skötselmetoder.

Publicerad 22 april 2024

»Vi har utvecklat ett program för de alternativa metoderna och intresset är stort i branschen. Det finns många fördelar, men också saker att ta i beaktande. Det är viktigt att värdera och prioritera, säger Olof Falkeström, skogsskötselspecialist på Norra Skog.

ABS är Norra Skogs samlingsbegrepp för alternativa skötselmetoder som kan användas när de vanliga skötselmetoderna, som trakthyggesbruk, inte går att använda.

»Det kan handla om att det finns biologiska värden i skogen, som sällsynta svampar och fåglar, det kan finnas historiska värden, värden kopplade till boendemiljö eller rekreationsvärden. Lite förenklat kan man säga att med ABS styr man skogsskötseln mot annat än virkesproduktion, säger Olof Falkeström.

Om en skogsägare vill prova alternativa metoder måste man först bottna i vad det finns för olika värden i skogen. Det kan ske genom att Norra Skog besöker skogen och inventerar den, men också genom att man tittar på olika kartskikt av området. När detta är sammanställt får skogsägaren berätta om vilka värden i skogen som är viktiga just för honom eller henne och vad som ska prioriteras.

»Efter det väljer vi vilken skötselmetod vi ska använda, säger Olof Falkeström.

Olof Falkeström är skogssköteselspecialist på Norra Skog. Här utbildar han skoglig personal i alternativa skogsskötselmetoder.

Om det är ett biologiskt värde som finns i skogen försöker Norra Skog, oftast med skötsel, skapa den typ av påverkan som präglat området historiskt. Trakthyggesbruket efterliknar i många avseenden skogsbrand som varit den störning som har varit mest vanlig historiskt. Därför är det arter som lever i miljöer där skogsbränder varit mer sällsynta, som oftare är hotade i dagens skogslandskap. Det går att efterlikna de småskaliga störningar som skett i dessa områden av vindfällen, torka och insektsangrepp med metoder som blädning (då man enbart tar ut enstaka grova träd) eller luckhuggning (upptagning av små luckor i beståndet). Andra typer av störningar som försöker efterliknas är påverkan av vatten och betning av kreatur eller ren.

Är man framför allt intresserad av ett socialt värde som till exempel en boendemiljö eller rekreationsområde kan det vara lämpligt att till exempel gallra bort gran och spara en skog med tall eller lövträd. Ljusa öppna skogar upplevs av många som tryggare och ger även bättre tillgång på bär, svamp och blommor.

»I dag har vi elva olika huggningsformer som vi arbetar med inom ABS. Man kan självklart kombinera flera olika typer av skötselmetoder på ett område, säger Olof Falkeström.

Hur blir ekonomin i skogen om man använder sig av ABS?
»Man kan säga så här. För de flesta skogsägare är virkesförsäljning den huvudsakliga inkomstkällan och på majoriteten av våra marker är våra metoder för trakthyggesbruk det effektivaste, lönsammaste och säkraste metoderna att sköta skog. Vi på Norra Skog har två olika modeller för detta – en grundmodell som vi kallar 3T och en mer intensiv som benämns 4T med bland annat gödsling. Om man jämför den skötseln med en skogsägare som gör lite för lite i sin skog så ger vår skötselmodell mer pengar på kortare tid – och mindre risk. Använder man ABS så är lönsamheten i bästa fall ungefär i nivå med lönsamheten hos de skogsägare som gör för lite i skogen – lägre tillväxt och större risk, säger Olof Falkeström.

Han tillägger:
»Med ABS är det större risk för att träden blåser ned och det kan uppstå insektsangrepp och torka. Så ABS är inte lönsammare, men rätt utförd på rätt mark är lönsamheten i nivå med vad en vanlig skogsägare har på sin mark i dag.

Skogsinspektor lär sig om alternativa metoder vid ABS-utbildning på Svartberget i Vindeln.

Viktigt med ökad kunskap
Olov menar att många som inte har kunskap om skogsbranschen tycker att all skog borde skötas enligt hyggesfria metoder.

»Skog i Mellaneuropa sköts ofta på det sättet, men det är få marker på våra breddgrader där det fungerar. Historiskt har skogen i Norrland förnyats naturligt via brand några gånger varje hundra år. Då brann de flesta träd upp och nya kunde växa. Den störningen, som man faktiskt kan jämföra med ett hygge, har präglat de norrländska skogarna, säger Olof Falkeström.

Under hösten 2023 har Norra Skog utbildat alla planläggare och inspektorer i ABS. Och modellen är i ständig utveckling. Utbildning av entreprenörer sker under våren 2024.

»En skogsägare som vill prova ABS ska få ordentlig information om både möjligheter och konsekvenser. Kanske måste man följa beståndet mer noga? Och hur ser det ut på sikt? Det en skogsägare gör i dag kommer att få konsekvenser även om hundra år, så det gäller att tänka på framtida generationer, säger Olof Falkeström.

Olof Falkeström är skogssköteselspecialist på Norra Skog. Här utbildar han skoglig personal i alternativa skogsskötselmetoder.

Värdeskapande skogsskötsel

Genom att investera i rätt åtgärd vid rätt tidpunkt kan skogsägaren öka lönsamheten och värdetillväxten och samtidigt begränsa riskerna i sitt skogsbruk. Man kan likna skötselprogrammet med en ledstång som beskriver hur olika skogliga åtgärder hänger ihop i tid och rum för att tillsammans bidra till ett värdeskapande. Norra Skogs skogsskötselprogram är baserat på olika modeller;

Normalskogsbruk (3T) för den del av skogsmarken där man bedriver trakthyggesbruk, framför allt med inriktning på virkesproduktion, Intensivare skogsbruk (4T) där man bland annat utnyttjar fler trädslag och skogsgödsling för att få högre virkesproduktion och på så sätt korta omloppstider och maximera virkesproduktionen. Tillsammans med 3T och 4T bildar ABS (Alternativ beståndsskötsel) ett komplett skogsskötselprogram för att optimera skogsskötseln utifrån olika värden. På Norra Skog kallas det Värdeskapande Skogsskötsel. Norra Skog har utvecklat en arbetsmodell för kartläggning av värden samt rekommendationer kring val av skötselmodell.