Välkomnar mål för ökad tillväxt

Norra Skog välkomnar Skogsstyrelsens förslag om ett nationellt mål för ökad hållbar tillväxt i skogen. Detta är en fråga som föreningen drivit under lång tid.

Publicerad 18 december 2023

Ökad hållbar tillväxt i skogen är viktigt för den svenska skogsnäringens framtida konkurrenskraft, för en växande cirkulär bioekonomi samt för klimatpolitiken både genom att den växande skogen utgör en kolsänka och genom att skogsråvaran möjliggör substitution av fossila material. Ökad hållbar tillväxt bidrar därutöver till sysselsättning och tillväxt i hela landet.

- Sedan länge finns miljömål för skogen. För att balansera både produktion och miljö är det viktigt att det även finns mål för ökad tillväxt i skogen För att en långsiktigt hållbar utveckling i skogen ska bli verklighet krävs nu tydliga prioriteringar och beslut på politisk nivå. Detta gäller inte minst frågan om hur stor del av skogsmarken som ska utgöras av virkesproduktionsmark respektive mark som ska undantas från virkesproduktion, säger Stig Högberg, styrelseordförande i Norra Skog.

 

100 års arbete

Det är viktigt att komma ihåg att utvecklingen av virkesförrådet i Sverige påbörjades vid 1920-talet och har inneburit aktiva val, engagerade skogsägare och framåtsyftande innovationer.  

- Den positiva utvecklingen har sin grund i en medveten skogsproduktion och aktiva val där skogsägare över generationer investerat i god skogsskötsel samtidigt som stora resurser lagts på skogsodling och förädlat plantmaterial. En viktig grund för detta har varit dagens skogsbruksmodell med frihet under ansvar som bidragit till att skapa drivkrafter och incitament för en aktiv skogsproduktion under lång tid säger Stig Högberg.

Fortfarande framtidsfokus

Precis som Skogsstyrelsen meddelat har tillväxten på senare tid avtagit i skogen. Därför behövs större fokus på aktiv skogsskötsel och på så sätt skapa vitala skogar för framtiden. 

- Norra Skog har utvecklat ett nytt skötselprogram ”Värdeskapande Skogsskötsel” där tre begrepp är centrala: tidpunkt, trädslag och täthet (3T). En lite mer offensiv skötselmodell kallar vi för 4T, där ett fjärde T lagts till som står för tillväxthöjande åtgärder. För att möta behovet att bruka skog efter andra mål, har Norra Skog även utvecklat något vi kallar Alternativa beståndsanpassade skötselmetoder (ABS) säger Olof Falkeström, skogsskötselspecialist vid Norra Skog. 

Utbildningar har skett av egen fältpersonal och entreprenörer. Under 2024 kommer Norra Skog att bredda med utbildningar och rådgivningsinsatser även riktade till medlemmar och andra skogsägare.För ytterligare information kontakta:
Stig Högberg, styrelseordförande, tfn 070-207 56 93
Olof Falkeström, skogsskötselspecialist, tfn 070-697 28 25