Skogsägarrörelsen och politiken

På Landsbygdsriksdagen i maj lanserade LRF Skogsägarna, Norra Skog, Mellanskog och Södra ett nytt skogspolitiskt program som beskriver familjeskogsbrukets bidrag till samhället.

Text Erik Jonsson Publicerad 1 september 2022

Foto Victor Lundberg

– Vi vill genom det skogspoliska programmet ”Familjeskogsbrukets vision för framtidens skogar” tydliggöra att de beslut som framtida regering fattar de kommande fyra åren kommer att påverka våra skogar i minst hundra år framöver. Långsiktiga förutsättningar är A och O för att svenska skogsägare ska kunna bidra till samhället även i framtiden, säger Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.

Långsiktiga förutsättningar i fokus 

Skogsproduktion är Sveriges globala bidrag till förnybara resurser. Den växande skogen tar upp stora mängder koldioxid i atmosfären. FN:s klimatpanel har påvisat att ett aktivt skogsbruk där vi ersätter energikrävande resurser med skogsråvara ger störst klimatnytta. Nationens resurser av skog måste därför brukas ansvarsfullt. Om inte, så får vi leva med beroendet av olja, kol och gas. 

Det nya gemensamma skogspolitiska programmet lyfter med hjälp av siffror, nyckeltal och fakta fram den samlade skogsägarrörelsens bidrag. Exempelvis att 240 nya träd per invånare i Sverige kan planteras de kommande tio åren, om de politiska förutsättningarna finns för ett aktivt skogsbruk. 

– I en alltmer polariserad skogsdebatt vill vi bidra med att på ett faktabaserat sätt beskriva de olika samhällsnyttor som över 300 000 skogsägare bidrar med i vårt land. Det handlar om att hålla vägnätet öppet på landsbygden, om landsbygdens ekonomiska ryggrad, men även hur vi kan bidra till att minska klimatpåverkan från andra branscher i Sverige samtidigt som vi värnar den biologiska mångfalden. Programmet visar att skogsägare runt om i vårt land har all anledning att känna sig stolta idag men också att vi kan öka vårt bidrag i framtiden, menar Paul Christensson. 

Hållbart samhällsbyggande 

Norra Skogs medlemschef Jonas Eriksson anser att det gemensamt framtagna programmet ger en tyngd i det näringspolitiska arbetet och visar på skogsägarrörelsens samsyn. Dessutom menar han att det finns stora likheter i ”Familjeskogsbrukets vision för svenska skogar” och ”Norra Skogs samhällspolitiska vision” som togs fram för flera år sedan och därefter revideras i omgångar för att vara aktuell.

Den faktabaserade nyframtagna visionen kompletteras av lösningsförslagen från Norra Skogs vision. För det råder ingen tvekan om att samhället behöver skapa långsiktiga och förutsägbara regelverk för en skogsägare, i såväl norra som södra Sverige, eftersom de investeringar som görs behöver ha bärkraft. Det gäller både föryngringar och skogsvård som så småningom kan skördas eller när investeringen gäller miljöhänsyn, exempelvis frivilliga avsättningar. 

– På Norra Skog vill vi alltid vara lösningsfokuserade, och inför valet trycker vi därför självklart på vår egen samhällspolitiska vision – för ett hållbart samhällsbyggande. Visionen bygger på tre prioriterade fokusområden; klimatsmart omställning, möjligheternas naturvård och framtidens konkurrenskraft. Det handlar om långsiktiga spelregler och sund myndighetsutövning med respekt för enskildas grundläggande rättigheter, säger han.

Norra Skogs vision för ett hållbart samhällsbyggande skapar värden för hela samhället, såväl ekonomiska, sociala som miljömässiga.

Exempel på vad familjeskogsbruket kan bidra med tio år framöver med rätt förutsättningar:

• Binda in 220 miljoner ton koldioxid tills 2032. Det innebär att familjeskogsbruket lagrar mer koldioxid än vad alla transporter i Sverige beräknas släppa ut under tidsperioden.

• Produkter från familjeskogsbrukets skogar kan ersätta fossila varor och fossila bränslen motsvarande 252 miljoner ton koldioxid tills 2032. Bara de sågade trävarorna skulle kunna användas för att bygga över 550 000 trähus med åtta våningar och därmed minska utsläppen från byggindustrin.

• Plantera 2,4 miljarder nya träd tills 2032 för att säkerställa framtidens skogar. Det innebär 240 träd per person i Sverige.

• Lämna drygt 100 000 hektar skogsmark genom generell hänsyn vid avverkning, vilket motsvarar 200 000 fotbollsplaner.