Fyra viktiga frågor till våra politiker

Inför stundande val ställde vi på Norra Skog fyra viktiga frågor till samtliga riksdagspartier. Frågor rörande ägande- och brukanderätt, dagens skogspolitik, artskyddsfrågan och EU-politik. Här kan du se vad de svarade.

Text Erik Jonsson Publicerad 2 september 2022

ÄGANDE- OCH BRUKANDERÄTT 
– Anser ditt parti att en trygg ägande- och brukanderätt är till nytta för hela samhället, klimatet och miljön? 

Centerpartiet: Vi värnar om äganderätten och vill att lagstiftningen ”frihet under ansvar” ligger fast. Sverige har varit ett ledande exempel inom skogsvård och tillsammans med våra skogsägare klarar vi ett skogsbruk där miljö och produktion går hand i hand. Skogen fyller en viktig funktion i klimatomställningen. 

Kristdemokraterna: Ja. KD anser att ägande- och brukanderätten har en fundamental betydelse inte bara för samhället, klimatet och miljön. Ett stärkt egendomsskydd är viktig för den enskildes ekonomi också. Vi i KD vill uppmuntra både produktion och naturvårdsskötsel, inte straffa genom tvångsinlösen och regelkrångel.

Liberalerna: Det är nödvändigt att äganderätten och brukanderätten är stark. Det finns vissa orosmoln när det gäller politikens och myndigheternas agerande. Skogsägare tar ett stort ansvar för att utveckla den biologiska mångfalden. Äganderätten är en av grundpelarna i demokratin och brukanderätten ska bygga på frihet under ansvar.

Moderaterna: Ja. Det är genom en trygg ägande- och brukanderätt som dagens svenska skogsbruk skapats. Det är en framgångssaga, där skogsägarna tar stort eget ansvar och lyckas kombinera hög produktion med höga naturvärden. Det är viktigt att den modellen bevaras.

Miljöpartiet: Äganderätten är grundlagsskyddad och ska fortsatt vara så. Vid avtal om skydd av natur bör staten kunna erbjuda markägare fler alternativ än idag. Med ersättningsmark, intrångsersättning, naturvårdsavtal m.m. kan vi säkra såväl markägares olika intressen som nytta för samhället, klimatet och miljön.

Socialdemokraterna: Ja, i november 2021 lämnade regeringen den så kallade skogspropositionen till riksdagen, där vi tydliggör hur skogs- och naturvårdspolitiken bättre ska tillämpas. Där föreslår vi att man ska stärka äganderätten, förenkla och tydliggöra för markägare och skogsnäring, och göra skyddet av värdefulla skogar mer effektivt. Utöver att skogen fungerar som en kolsänka för Sveriges klimatutsläpp så behövs ett brukande av skogen för att fasa ut plastprodukter och fossil energi.

Sverigedemokraterna: Privat markäganderätt ska vara stark och beslut ska fattas i Sverige, inte i EU. Hänsyn ska tas till naturvärden, men miljöintressen får inte dominera eller köra över privata markägarintressen. Markägare och skogsägare ska ha självklar rätt till sin egendom och vara delaktiga när privatägd skog eller mark tas i anspråk av samhället.

Vänsterpartiet: Vi är för ägande- och brukanderätt, men om den är till nytta för hela samhället beror ju på hur den används. För att brukandet ska ske hållbart behövs därför regleringar och ekonomiskt stöd för att värna nyttorna för samhället, miljön och klimatet. 

DAGENS SKOGSPOLITIK
– Tycker ditt parti att dagens skogspolitik som bygger på två jämställda mål fungerar, eller behöver vi en ny skogspolitik, och hur skulle den i så fall se ut?  

Centerpartiet: Produktions- och miljömålet ska fortsatt vara likställda. Den svenska modellen har både utvecklat skogsnäringen och naturvården. För att gynna skogsnäringen och naturvårdsarbetet vill vi ha en parlamentarisk beredning som ska formulera målen för både äganderätt och naturvård. 

Kristdemokraterna: KD vill värna om ”Frihet under ansvar”, men skogsvårdslagen är inte det stora problemet. KD vill sätta stopp för överimplementeringar av EU-direktiv samt förtydliga myndigheters regleringsbrev så att myndigheterna blir en hjälp i stället för en sten i skon i den vardagliga skötseln.

Liberalerna: Det två målen är viktiga, ingen klimatpolitik utan skog. Men i den politiska debatten ska skogen klara allt men skogens resurser inte är oändliga. Den ska ersätta fossila material, skapa miljövänliga nya produkter och binda koldioxid. Mycket av vår avverkning går till massaved men vi borde satsa mer på förädling.

Moderaterna: De jämställda målen om miljö och produktion är en god grund för skogsbruket, men allt högre krav har börjat ställas på miljöhänsyn. Det riskerar att minska skogens nytta för samhället och klimatet. Vi måste åter till de båda målen, och ge skogsägarna frihet att själva besluta hur skogen ska brukas.

Miljöpartiet: Skogspolitiken behöver utvecklas. För att säkra virkestillgången långsiktigt och skydda skog från klimatrelaterade risker måste skogsbruket klimatanpassas. Vidare bör markägare som önskar bedriva ett mer naturnära skogsbruk ges bättre förutsättningar att göra det. 

Socialdemokraterna: Ja, men komplement behövs. Vi vill ha en växande bioekonomi vilket förutsätter en säkrad tillgång på hållbart producerad bioråvara samt effektiva och funktionella tillståndsprocesser, det är en viktig del för att ställa om till ett hållbart samhälle. Vi behöver tydliggöra ansvarsförhållandet i artskyddet så att vi får myndighetsgemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden för skogsbruket där också ansvarsfördelning för kunskapsinhämtning i ärenden ska klargöras.

Sverigedemokraterna: Vi vill göra det lättare att bedriva skogsbruk. EU-reglerna måste bli färre och mer flexibla utifrån varje medlemsstats unika landskap, tradition och standarder. Skattesänkningar, budgetsatsningar, regeländringar och utredningar behövs för att åstadkomma ett än starkare och än mer miljö- och klimatanpassat svenskt skogsbruk utan att äventyra ekonomin.

Vänsterpartiet: Nej, vi tycker inte att det fungerar. Vi behöver en ny skogspolitik med förbättrad hänsyn till biologisk mångfald och klimat.

ARTSKYDDSFRÅGAN
– Hur ser ditt parti på att Skogsstyrelsen på eget initiativ flyttat över utredningsansvaret på enskilda skogsägare?  

Centerpartiet: Det är orimligt att lägga över utredningsansvaret på enskilda skogsägare. Skogsstyrelsens tolkning är mycket negativ för skogsbruket. För att kunna bedriva ett jord- och skogsbruk samtidigt som vi värnar den biologiska mångfalden behövs enkla regler. Sverige ska följa EU:s miniminivå inom artskyddsförordningen. 

Kristdemokraterna: Art- och habitatdirektivet behöver skrivas om så att skogsägare slipper ”räkna fåglar”. Det är heller inte rimligt att små till medelstora markägare tvingas utreda vare sig talltita, tjäder eller eventuella svampförekomsters hänsynskrav. Det ska vara lätt att göra rätt.

Liberalerna: Villkoren för att bedriva skogsbruk har försämrats så att äganderätten upplevs vara hotad. Den nya tillämpningen är till nackdel för enskilda skogsägare. Det ger en försämrad möjlighet att få ersättning vid nej för skogsbruksåtgärd, svårighet att få konkreta svar av myndigheter, samt en större börda för utredningar och bevisföring.

Moderaterna: Det är självklart att det är staten som ska ha utredningsansvaret. Att lägga det på skogsägaren leder till omfattande arbete och stor rättsosäkerhet. Moderaterna har drivit frågan i riksdagen och fått majoritet för att det är staten som har ansvaret för att utreda förekomsten av skyddade arter.

Miljöpartiet: Inför avverkning och särskilt vid certifiering av skogsprodukter behöver information om tillståndet i skogen finnas. Vi i Miljöpartiet vill att myndigheterna stödjer markägare genom att inventera skog, göra fjärranalyser och tillgängliggöra informationen för markägarna.

Socialdemokraterna: Vi behöver förtydliga flera delar rörande artskyddet som berör skogen. Ansvarsfrågan, inventeringskrav och ersättning för artskyddsärenden i skogen behandlas utförligt i artskyddsutredningens betänkande. För att inte bygga nya hinder för skogsbruk anser vi att det är av stor vikt att se över miljöbalken och artskyddsförordningen med utgångspunkt i artskyddsutredningens förslag och remissinstansernas synpunkter. 

Sverigedemokraterna: Det är inte rimligt ur artskyddssynpunkt att skydda lika stor andel i procent av alla naturtyper. Att undanta stora arealer från brukande är inte rätt väg att gå. Istället bör skogsägaren kunna få skälig ersättning från staten för att sköta dessa marker på ett artbevarande sätt.

Vänsterpartiet: Både skogsägare och staten har enligt vår uppfattning ansvar för att ha kunskap inför åtgärder i skogen. Men vi anser att staten bör ha det huvudsakliga ansvaret för inventeringar. Vi vill därför tillföra mer statliga medel för utökad och landsomfattande nyckelbiotopinventering. 

EU-POLITIK SOM BEGRÄNSAR
– Vad är ditt partis inställning till EU-regler som vill begränsa svenskt skogsbruk och användningen av svensk skogsråvara, och hur arbetar ditt parti för att få gehör för svenska skogsbruksintressen i Bryssel?

Centerpartiet: Vi är oroliga över att EU-kommissionen nu försöker detaljreglera svenskt skogsbruk och det behöver motarbetas. Sverige har varit ett ledande exempel inom skogsvård och EU bör ta lärdom av oss istället för att detaljreglera skogsbruket. Vi värnar om den svenska äganderätten för ett aktivt och hållbart skogsbruk. 

Kristdemokraterna: Vi vill bromsa eller stoppa EU:s inflytande för allt som vi bättre hanterar nationellt, regionalt eller lokalt – exempelvis skogsfrågorna. År 2023 får Sverige ordförandeposten i ministerrådet, då måste det vara en borgerlig minister som får den positionen. För det krävs ett regeringsskifte.

Liberalerna: Åtgärder för att klara klimatmålen ska ingå i EU:s frihandelsavtal och åtgärder bör kunna vidtas mot länder som försöker gynna sin inhemska industri på bekostnad av klimatet. Det förslag som nu ligger kan dock slå hårt mot vårt skogsbruk, vi kräver att regeringen arbetar för att ändra förslaget

Moderaterna: Skogsfrågorna ska avgöras på nationell nivå. De begränsningar som föreslås hotar både skogsbruket och skogens möjligheter att bidra till omställningen till fossilfrihet. Vi kommer att verka i EU för att värna självbestämmandet över skogsfrågorna och för att skogsrika länders perspektiv ska beaktas. 

Miljöpartiet: Vi arbetar för ökad kunskap om det svenska skogsbruket i EU. Vi vill ge svenska skogsägare nya verktyg och incitament samt möjligheter att utveckla nya affärsmodeller för mångbrukande och ett mer naturnära skogsbruk, så att Sveriges skogsägare blir vinnare på den utveckling som sker i EU.

Socialdemokraterna: På olika sätt lyfter vi fram den svenska skogspolitikens fördelar, det gör vi i samtal med kommissionen och med andra EU-länder – särskilt länder som tidigare visat liten förståelse för vårt långsiktigt hållbara skogsbruk. Krigets alla fasor har också tydligt visat att vi måste bryta EU:s stora skadliga beroende av fossil energi och att även andra länder måste beakta bioekonomins förutsättning och stora möjligheter.

Sverigedemokraterna: Skogen inom EU ska skötas av medlemsländerna själva, men EU-kommissionen inskränker allt mer denna rätt. Samtidigt arbetar även nuvarande regering med att begränsa äganderätten i skogsfrågor. Sverige måste agera kraftfullt gentemot EU beträffande art- och habitatdirektivet respektive fågeldirektivet. De utgör orimliga inskränkningar i medlemsländernas skogsbruk.

Vänsterpartiet: Vänsterpartiet anser att vi på nationell nivå ska utforma skogspolitiken. Ramen för hur denna skogspolitik utformas ska vara de åtaganden vi har för klimatet och biologiska mångfalden i EU och globalt. I Bryssel prioriterar vi att skogsbruket ska stärka sin miljö- och klimathänsyn i enlighet med detta och att medlemsländerna själva avgör hur detta ska genomföras.