Frivillighet gäller inte ens på pappret

Nya riktlinjer från myndigheterna om hur skog ska skyddas bortser från skogsägarens medgivande och engagemang. Skogsägarrörelsen och LRF uppmanar regeringen att sätta ned foten och tydliggöra att vi precis som Norge ska arbeta med ett frivilligt arbetssätt.

Publicerad 14 mars 2023

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen presenterade i februari nya riktlinjer för hur det formella skyddet av skog, exempelvis naturreservat, ska bygga på frivillighet. Det är en del av myndighetsuppdraget att ta fram en ny nationell strategi för formellt skydd. Bakgrunden är den Skogsproposition som röstades igenom riksdagen 2022 som anger att frivillig grund ska vara ett nytt arbetssätt vid skydd av natur. 

Norra Skog och LRF är kritiska till de nya riktlinjerna och anser att de inte innebär den frivillighet som är nödvändig för att landets skogsägare ska känna trygghet i sitt brukande. Utgångspunkten är att om skogen planeras att avverkas så fortsätter processen med det formella skyddet även mot skogsägarens vilja. De nya riktlinjerna innebär i praktiken bara frivillighet för den som inte planerar att bruka sin skog.

Samtidigt finns det små möjligheter för skogsägare som själv tar initiativ till skydd av natur, som hyser skyddade arter eller tidigare utpekade nyckelbiotoper, att få skogen skyddad eftersom riktlinjerna inte tillåter skydd av mindre skogsområden. Vi som skogsägare befinner oss i ett moment 22 där staten å ena sidan menar att marken är för skyddsvärd för att kunna brukas, men å andra sidan menar att den inte är tillräckligt skyddsvärd för att få formellt skydd.

Finns det inte tillfällen då man från myndigheterna behöver kunna använda tvång? Ja, men det måste vara under mycket speciella omständigheter. Exempelvis ett skogsområden med helt unika naturvärden som inte finns på en annan plats i Sverige. Dessvärre är riktlinjerna mycket mer långtgående än så, vilket skapar rädsla hos skogsägare att utveckla höga naturvärden. 
 
Vi behöver därför en ny modell. LRFs undersökning från förra året visar att 8 av 10 skogsägare ställer sig positiva till att själva ta initiativ till att värna och utveckla den biologiska mångfalden i skogen, ifall det bygger på frivillighet och ersättning utgår från staten. Det visar vikten av att myndigheterna nu etablerar ett nytt arbetssätt som bygger på frivillig grund. 

Skogsägarrörelsen och LRF har under lång tid arbetat för att formellt skydd av skog bara får ske på frivillig grund, likt det arbetssätt som finns i vårt grannland Norge. Det gynnar arbetet med den biologiska mångfalden i våra skogar samtidigt som skogsägare inte riskerar att förlora äganderätten till sin mark.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen behöver återgå till ritbordet och skriva om riktlinjerna så att frivilligheten får genomslag i praktiken. För att detta ska bli verklighet anser vi att regeringen behöver tydliggöra regeringsuppdraget om en ny strategi för formellt skydd. 

Stig Högberg, styrelseordförande Norra Skog och LRF:s regionordföranden