Det behövs gemensam klokskap

Skogen är viktig för många och ska räcka till mycket. Det behövs samverkan och en positiv dialog om hur skogen kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Denna krönika av Lotta Finstorp, Landshövding i Norrbottens län, är den andra i en serie där landshövdingar från Västerbotten, Jämtland, Norrbotten och Västernorrland skriver om skogens betydelse för samhällsutvecklingen.

Publicerad 21 juni 2022

Norrbotten är Sveriges största skogslän. Skogen skapar arbetstillfällen och en utveckling som bidrar till att vi kan leva och verka på landsbygden. Skogen ger råvaror, attraktiva boendemiljöer, rekreation, hälsa och välbefinnande. Skogen är viktig för den biologiska mångfalden och för rennäringen, för att begränsa klimatförändringarna på olika sätt och för att den bidrar till att nå de globala hållbarhetsmålen. Skogen bidrar också till att bevara vårt kulturarv. 

Det regionala skogsprogrammet i Norrbotten samlar en rad olika intressenter med koppling till skogen. Pågående och planerade insatser genomförs i nära samarbete mellan exempelvis myndigheter, kommuner, skogsindustri, universitet och intresseorganisationer. 

Skogen ska räcka till mycket och det finns målkonflikter. Skogsprogrammet har därför ambitionen att skapa former för samtal mellan olika aktörer och verka för tydliga spelregler för dem som vill nyttja skogen på olika sätt. På så sätt kan skogsprogrammet bidra till en positiv dialog om hur den norrbottniska skogen kan bidra till en hållbar samhällsutveckling inom ramen för miljömålen och Agenda 2030. 

I samverkan mellan de fyra nordliga länen har skogsprogrammet i Norrbotten särskilt ansvar för frågor kring forskning, innovation och utveckling. Det handlar exempelvis 
om forskning och utveckling av autonoma skogsmaskiner och om forskning som använder skogen som råmaterial för hållbar produktion av energibärare, nya material och  bioraffinaderi. Det handlar även om forskning för att utveckla olika former av skogsbruk, klimatanpassat skogsbruk och hur den biologiska mångfalden ska värnas. 

Vi vill att skogen ska fortsätta att vara en källa till utveckling och företagsamhet genom olika former av brukande. Samtidigt som skogen är en arbetsplats är den också en viktig plats för rekreation och återhämtning. För att nå framgång behöver vi samtala med varandra och ha en ärlig intention att också mötas. Skogen, och alla dess tjänster – inte minst alla ekosystemtjänster – har stor potential. Med gemensam klokskap kan vi göra det bästa av skogens möjligheter. 

Lotta Finstorp, landshövding i Norrbottens län 

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.