Artskyddsutredning äntligen tillsatt

Norra Skog välkomnar ny utredning om artskydd och ersättning till markägare.

Publicerad 10 juni 2024

Regeringen har nu meddelat att en artskyddsutredning tillsatts för att ta fram nya bestämmelser om nationell fridlysning och ersättning till markägare vid artskyddsförbud. Utredningen, som genomförs av Klimat- och näringslivsdepartementet, ska vara klar senast den 31 december 2024.

Norra Skog har arbetat intensivt för att förändra artskyddets utformning och ser fram emot att de föreslagna förändringarna leder till ett mer rättssäkert och förutsägbart system.

– Vi kommer att följa utredningens arbete noggrant och samtidigt fortsätta driva på för rättvisa och tydliga regler för våra medlemmar. Det finns flera frågor som återstår att lösa som inte adresseras i den här utredningen. Bland annat omfattas inte fåglar som t.ex. tretåig hackspett, säger Ida Nyberg.

Nuvarande tillämpning av artskyddsreglerna leder ofta till orimliga konsekvenser för markägare, där processen för ersättning är både oförutsägbar och tidskrävande. Regeringen betonar att bestämmelserna om nationellt fridlysta arter ska utformas så att pågående markanvändning, såsom jord- och skogsbruk, inte avsevärt försvåras. Endast när det är nödvändigt för att skydda de mest skyddsvärda arterna bör fridlysningsbestämmelser medföra avsevärda rådighetsinskränkningar.

– Det är glädjande att regeringen lyfter knärot som exempel på en art som inte ska förhindra skogsbruket i framtiden. Det har hunnit bli en hel del knärotsförbud för våra medlemmar och sådan tillämpning av artskyddsbestämmelserna är inte ändamålsenlig, fortsätter Ida Nyberg.

Det är viktigt att skapa rimliga förutsättningar för skogsbrukare med långsiktiga och förutsägbara spelregler, samtidigt som vi balanserar klimat, biologisk mångfald och skogsbruk.

– Vi får inte glömma det aktiva skogsbrukets värde för klimatet, som ofta sammanblandas med biologisk mångfald. Skogsbruk har en avgörande roll i utfasningen av fossila bränslen som kol och olja. Och det är den växande skogen som mest effektivt absorberar koldioxid från atmosfären. Dessutom är skogsbruket ovärderligt genom substitutionseffekten, där produkter från skogen ersätter fossila bränslen och material. Därför är det viktigt med ett ändamålsenligt artskydd som balanserar skogens många olika värden, avslutar Ida Nyberg.