Använd det svenska ordförandeskapet smart

När Sverige i januari övertar ordförandeskapet från Tjeckien i EU:s ministerråd finns tankar om att svenska beslutsfattare ska förhålla sig helt neutrala vid alla möten. Här bör vi istället visa upp det aktiva skogsbrukets betydelse för att ställa om till ett hållbart samhälle. Ta vara på möjligheten att visa upp vårt unika familjeskogsbruk!

Text Erik Jonsson Publicerad 19 december 2022

Foto Jonas Eriksson

Under första halvåret ska Sverige hålla i ordförandeklubban vid cirka 2 000 möten på olika nivåer inom ministerrådet och driva agendan framåt. Omkring 150 möten kommer att äga rum i Sverige. Under ordförandeskapet är EU:s gemensamma intressen i fokus, men det kommer också finnas möjligheter för Sverige att lyfta svenska prioriteringar.

Säkerställ svensk samhällsutveckling

Här är det viktigt att regeringen tar chansen att säkerställa värdet av vårt svenska skogsbruk. Nuvarande kommission har uppvisat en stor oförståelse för svenskt skogsbruk och trots att vi inte har någon gemensam skogspolitik inom unionen, så har kommissionen lagt en mängd lagförslag på mycket detaljerad nivå. Genom att lägga förslag inom områdena miljö, klimat och energi har kommissionen ”kommit åt skogen från sidan” på ett sätt som dramatiskt kan påverka svensk samhällsutveckling och vårt välstånd.

Några av de aktuella frågor som just nu hanteras inom ramen för EU:s stora klimatpaket ”Fit for 55” är bland annat EU:s förslag om restaurering av natur, upptag av växthusgaser LULUCF, certifiering av kolkrediter, Avskogningsförordningen, Förnybarhetsdirektivet (RED III) samt hållbara finansieringar (Taxonomiförordningen).

Förhindra absurd detaljreglering 

Ett exempel på hur tokigt det kan bli var när Europaparlamentet nyligen röstade för att kraftigt begränsa primära skogsbränslen, det vill säga avverkningsrester som idag värmer våra hus och ger oss grön el. Förhandlingar i ministerrådet lindrade förslagen något, men fortfarande finns oklarheter kring hur primära biobränslen ska få användas efter 2030.

Förslaget om restaurering av natur kan innebära att enorma arealer mark med god produktionsförmåga behöver tas ur bruk. Norra Skog har i sitt remissyttrande framfört att förordningsförslaget inte kan antas innan man gjort en ordentlig konsekvensanalys och att förordningsförslaget ändras så att det inte förutsätter bevarande av specifika områden. I stället bör varje land ges möjlighet att själva välja var restaureringsinsatser ska genomföras. På så sätt skulle det också vara möjligt att åtgärder genomförs genom frivilliga avtal med enskilda markägare.

Visa upp betydelsen av aktivt skogsbruk

Kommissionen använder sig dessutom allt oftare av det som kallas delegerade akter för att få igenom sina förslag, vilket är ett missbruk av demokratin inom EU. Under Sveriges ordförandeskap ska EU:s stora klimatpaket ”Fit for 55” slutförhandlas. Ett första möte kommer hållas i Kiruna i januari och möten är även planerade att hållas i Skellefteå och på Arlanda.

Medan andra länder är offensiva under sitt ordförandeskap har vi fått signaler om att Statsrådsberedningen avser att vara så neutrala som möjligt under ordförandeskapet. 

Vi på Norra Skog anser istället att det svenska ordförandeskapet måste vara proaktivt och ta möjligheten att visa upp vårt svenska skogsbruk inklusive produkter och sidoströmmar från skogen. Norra Skog ställer gärna upp – vi har många medlemmar som vill visa upp sitt hållbara skogsbruk vid ett studiebesök.

Erik Jonsson, näringspolitisk strateg Norra Skog.