Vi går en spännande tid till mötes

Den kraftiga lågkonjunktur och ekonomiska oro som stora delar av världen befinner sig i fortsätter att påverka oss här i norra Sverige, men också hela skogsbranschen.
– Vi ser att byggandet i trä fortsatt är på en mycket låg nivå. Därtill har även efterfrågan på träprodukter för renovering, möbler och övriga inredningsdetaljer minskat, säger Jonas Arvidsson, marknadschef Virke på Norra Skog.

Publicerad 17 april 2024

Då efterfrågan minskar påverkar det även prisnivån för sågade och hyvlade varor – och under början av 2024 syns fortsatt låga priser inom detta område. Samtidigt vet vi att den svenska träindustrin har haft en konkurrensfördel i den svaga svenska kronan gentemot många andra länder. Det har inneburit att produktionen varit hög, vilket har gett god efterfrågan på sågtimmer. Därför är nu priset på sågtimmer på historiskt höga nivåer, samtidigt som sågverken kämpar med sin lönsamhet och att de flesta sågverksföretag redovisar stora förluster under andra halvåret 2023.

»Vi går en spännande vår tillmötes där det fortsatt kommer vara ett stort behov av sågtimmer. För att vända sågverkens och hyvleriernas förluster behöver priset på färdigvaran öka, säger Jonas Arvidsson.

Massa- och pappersbruken hade produktionsbegränsningar under 2023, vilket gav höga lager av massaved. Nu ökar efterfrågan framför allt på massa, vilket innebär att produktionstakten och vedförbrukningen i bruken ökar igen.

»Det kommer innebära att lagren av massaved normaliseras, säger Jonas Arvidsson.
Den kalla hösten och vintern har inneburit stora utmaningar för värmeverken i norra Sverige, med en högre förbrukning av bränsle och minskad tillgång på spån och bark från lokala sågverk och massabruk. Det gör att behovet av bränsle fortsätter vara stort – och då kommer uttag av träddelar samt avverkningsrester (grot) vara ett bra alternativ i många geografier.

Som medlem i Norra Skog är utsikterna för 2024 goda. Man ser redan nu att lönsamheten i Husum vänder uppåt och vedleveranserna till Metsäs nya bruk i Kemi kommit i gång, vilket skapar stora fördelar i virkeshandeln.

»Våra sågverk och hyvlerier jobbar nu hårt med att öka sin lönsamhet, både genom ökad produktionseffektivitet och genom att hitta affärer med högre försäljningspriser, säger Jonas Arvidsson.

Med historiskt höga virkespriser och en ökad vinstdelning höjs nu intäkten. Med minskad inflation och sänkt reduktionsplikt hålls däremot kostnadsökningar nere.

»Det ger er som medlemmar en fortsatt ökad lönsamhet i ert skogsföretagande, detta på både lång och kort sikt. Helt i linje med vårt uppdrag som förening. Som medlem och skogsägare ser vi att lönsamheten som skogsägare ökar nu när inflationen minskar och trycker tillbaka kostnaderna, samtidigt som virkespriserna är på historiskt höga nivåer. Dessutom kommer vår unika vinstdelning att öka ytterligare, säger Jonas Arvidsson.