Starkt resultat för Norra Skog

Skogsägarföreningen Norra Skog, som bildades för två år sedan genom en fusion mellan Norrskog och Norra Skogsägarna, visar på ett mycket starkt resultat för första halvåret 2022. Halvårsbokslutet uppvisar en vinst på 764 miljoner kronor före skatt.

Publicerad 7 september 2022

Norra Skogs delårsbokslut för perioden 2022-01-01 till 2022-06-30

Rörelsens intäkter 3 015 577 tkr (inklusive lagerförändringar) 
Rörelsens kostnader - 2 221 662 tkr 
Rörelseresultat 793 915 tkr 
Resultat från finansiella poster - 30 335 tkr 
Resultat före skatt 763 580 tkr 

Inget jämförande resultat för samma period föregående år finns att redovisa eftersom Norra Skog bytt periodicitet för delårsbokslut från tertial till halvår. Den närmaste jämförelse som kan göras är ett resultat på 509 miljoner före skatt under fjolårets första åtta månader. 

Stark trävarumarknad första halvåret 

Resultatet återspeglar den mycket goda marknad som varit för sågade trävaror. Under början av perioden rusade priserna till rekordnivåer för att mot slutet vända nedåt. Restriktioner kopplat till pandemin i kombination med kriget i Ukraina ledde till ett temporärt marknadsunderskott på sågade trävaror vilket skapade ett mycket högt världsmarknadspris. Detta har starkt bidragit till resultatet för Norra Skogs trämekaniska industrier. 

Det goda resultatet är också effekten av ökad produktivitet i föreningens trämekaniska industrier efter att fusionen möjliggjort att produktionen kunnat samlas på färre enheter. 

Husum Pulp bidrar starkt 

Sedan inledningen av förra året är Norra Skog delägare i massaindustrin Husum Pulp AB. Genom investeringen säkrar föreningen den långsiktiga avsättningen för medlemmarnas massaved. Dessutom ger delägandet ett ytterligare intäktsflöde. Den nära verksamhetskopplingen mellan Norra Skog och Husum Pulp innebär att resultatandelen från massaindustrin ses som en del i Norra Skogs koncernresultat. Under första halvåret har denna resultatandel kraftigt förstärkt koncernens rörelseresultat. 

- Investeringen i Husum Pulp har visat sig lyckad. Inte minst nu när marknaden för sågade trävaror ser mycket svag ut för resten av året är det glädjande att se att marknaden för pappersmassa fortsatt är stark. Genom investeringen har vi ett ytterligare ben att stå på, säger vd Pär Lärkeryd. 

Finans på minus

Föreningen har inga banklån utan verksamheten finansieras genom inlåning från medlemmarna, framför allt kopplat till betalningsplaner för gjorda virkesleveranser. Norra Skog ger god ränta på denna inlåning vilket gett räntekostnader på 6 miljoner kronor. Detta i kombination med en värdeminskning av föreningens finansiella placeringar har skapat ett resultat från finansiella poster på minus 30 miljoner. 

Medlemmarna är vinnarna 

Norra Skog är en ekonomisk förening, en kooperation, vilket innebär att föreningens primära uppdrag är att skapa värde för medlemmarna i deras skogsföretagande.  

- Tack vare att vi är en skogsägarförening och inte ett skogsbolag delar vi våra vinster med medlemmarna. Föreningen satsar på en långsiktigt hållbar prismodell genom att vinsterna från goda år kommer medlemmarna till godo genom en utspridd vinstdelning under en rad av år. Genom finansiell stabilitet kan vi samtidigt upprätthålla en vettig prisnivå även om konjunkturen sviktar. På så vis skapas en långsiktig ersättningsmodell för medlemmarnas virke som dämpar effekten av konjunktursvängningar. Både de som tidigare gjort virkesleveranser och de som gör framtida leveranser är vinnare på vår nya modell, förklarar föreningens ordförande Stig Högberg. 

Prognos för resten av året 

Osäkerheten kring det allmänna konjunkturläget gör att köparna av trävaror är försiktiga i sina inköp. Efter ett mycket starkt första halvår för sågade trävaror har därför marknaden snabbt vänt nedåt samtidigt som produktionskostnaden höjts som en konsekvens av ökade elpriser och kostnader för alla typer av insatsvaror. Nuläget är en betydligt svårare marknadssituation och bedömningen är att detta kommer att bestå till dess konjunkturen svänger uppåt igen. 

Pappersmassa däremot har en positiv marknadstrend sedan mitten av förra året och priserna har stigit kontinuerligt. På kort sikt finns det inget som tyder på att situationen skulle förändras. För marknadsbedömningar på längre sikt hänvisar vi till Metsä Board. Metsä Board är förutom majoritetsägare av massabruket även den som ansvarar för marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stig Högberg, ordförande Norra Skog, 070-207 56 93 
Pär Lärkeryd, vd Norra Skog, 070-23 48 564