Norra Skogs medlemschef ingår i expertgrupp

Tidigare i år utsåg klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari en ny parlamentarisk miljömålsberedning med Lars Tysklind (L) som ordförande. Förutom ordföranden består beredningen av en ledamot från varje riksdagsparti. Nu har Pourmokhtari även förordnat en expertgrupp där Norra Skogs medlemschef Jonas Eriksson ingår.

Publicerad 9 oktober 2023

Foto Victor Lundberg

»Miljömålsberedningen har nu ett viktigt uppdrag att analysera och ta fram förslag som både stärker klimatarbetet och skyddet av biologisk mångfald på ett integrerat sätt. Det är helt centralt att vi arbetar med de här långsiktiga frågorna på ett samhällsekonomiskt kostnadseffektivt sätt, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Det nya uppdraget till Miljömålsberedningen innehåller flera olika delar. Kärnan är att föreslå en samlad strategi med etappmål, styrmedel och åtgärder som beskriver hur Sverige ska nå sina åtaganden inom EU (som EU:s gröna giv) och internationellt (som våra åtaganden vid COP15) för naturvård och biologisk mångfald samt upptag och utsläpp av växthusgaser inom markanvändningssektorn (LULUCF). Den strategi som beredningen ska föreslå ska vara avgränsad till landbaserade ekosystem inklusive våtmarker med särskilt fokus på markanvändningssektorn.

»Syftet med Miljömålsberedningen är att nå en bred politisk samsyn när det handlar om prioriterade områden inom miljöpolitiken. Syftet är också att hantera frågor som berör flera samhällsintressen inom olika områden som är särskilt prioriterade och komplexa och som inte kan lösas på myndighetsnivå utan kräver politiska avvägningar. Här är det särskilt viktigt att se till att senaste vetenskapliga fakta ligger till grund för beredningens arbete, kommenterar Norra Skogs medlemschef Jonas Eriksson.

I uppdraget ingår även att kartlägga och beskriva synergier och målkonflikter i arbetet med att uppfylla Sveriges åtaganden och vid behov föreslå politiska avvägningar. Beredningen ska därtill beskriva hur Sverige kan leva upp till åtagandena med bibehållen eller ökad konkurrenskraft och på ett sätt som värnar sysselsättning i hela landet. Dessutom ska miljömålsberedningen analysera om formuleringen av de nationella miljökvalitetsmålen och dess preciseringar kan behöva anpassas till de avvägningar som görs.