Ljuspunkter trots stor osäkerhet

Kriget i Ukraina och den rådande lågkonjunkturen förmörkar och skapar osäkerhet på både marknaden för träråvaror och massa- och pappersprodukter. Men den geografiska placeringen på världskartan och ett ökat behov av gröna energilösningar är ljuspunkter för en skogsägare i norra Sverige.

Text Ulrica Winberg-Jonsson Publicerad 4 april 2023

Foto Victor Lundberg

Sverige och Europa är inne i en lågkonjunktur med stigande räntor, hög inflation och svag tillväxt vilket påverkar många marknader. Priserna på sågade varor visade i början av 2022 på all-time-high och sågverksbranschen blomstrade när de låga räntorna gav utrymme för industrier och andra företag att investera samtidigt som många privatpersoner under pandemin var hemma och snickrade. Men under andra halvan av 2022 kom vändningen och det är framförallt kriget i Ukraina och lågkonjunkturen som påverkar enligt Jonas Arvidsson, marknadschef virke Norra Skog.

»Vi är nu inne i en tuff period för sågverken oavsett vilket företag som driver dem. På Norra Skog har vi fortsatt behov av timmer till våra sågverk men min bedömning är att under 2023 kommer andra sågverk få det svårt med lönsamheten och flertalet kommer gå med förlust, sammanfattar han.

Svagt nedåt för massa

Den stabila prisuppgången, som massa- och pappersbranschen hade tidigare, vände också under kvartal fyra 2022. Men i jämförelse med träråvaror har pappersprodukter inte samma tydliga prisras nedåt utan kurvorna visar mer på en generell utplaning. Hur de olika massabruken upplever förändringen på marknaden ser däremot väldigt olika ut och det beror på tre faktorer, vilka processer som finns, vilka produkter som produceras samt industrins tillgång till energi.

»De olika förutsättningarna märks just nu i massabrukens lönsamhet. Efterfrågan på vissa produkter, som exempelvis kartonger till e-handel och cementsäckar till betong, har ju gått ner medan förpackningar till livsmedelsprodukter fortsatt har en stark bättre marknad. Sedan påverkas även denna industri märkbart av energiprisökningarna. Vissa bruk, som Husum Pulp AB där en ny sodapanna och elturbin installerats, har ett överskott av energi vilket gör dem självförsörjande samtidigt som de kan sälja överskottet vidare och få en intäkt. Andra bruk måste tillföra energi och därför betala för elen och väljer då att gå ner i produktion istället. Gemensamt för alla däremot är att kemikaliekostnaderna ökat i och med den globala krisen, förklarar Jonas Arvidsson.

Generellt syns ett minskat behov av massaved från flera bruk i norra Sverige men finska Metsä, som äger Husum Pulp AB och där Norra Skog är 30-procentig ägare, ger inte såna signaler eftersom de förutom investeringen i sodapannan även kommer starta upp ytterligare ett bruk i finska Kemi under tredje kvartalet av 2023. I Kemi räknar de med att mer än fördubbla sin produktion.

Ljuspunkter i norr

Trots ökade energipriser har industrin i norra Sverige fortfarande en konkurrensfördel gentemot industrier i södra delen av vårt land där prisökningarna slagit ännu hårdare. Energibristen har lett till att lokala värmeverk som producerar fjärrvärme och i vissa fall även el har ökat sin efterfrågan på biprodukter, som till exempel spån och flis. För energisortimenten har det skett en prisuppgång under hela året. Denna prisuppgång har öppnat upp nya affärsmöjligheter för skogsbränslen. I delar av Norra Skogs geografier har Jonas Arvidsson skapat samarbeten med lokala värmeverk och medlemmar kommer få möjlighet att sälja grot och träddelar under året.

»I dag går huvuddelen av energisortimenten till värmeverken men det finns flera spännande industriprojekt i vårt område där dessa sortiment efterfrågas för att producera exempelvis olika typer av bränslen och biokol. Detta är mycket positivt för oss som skogsägarförening och ökar efterfrågan på skogens produkter, berättar Jonas Arvidsson och fortsätter.

»Vi tror på det långsiktiga norrländska skogsbruket och har därför redan i början av året förstärkt erbjudandet både på timmer och massaved, plus beslutat om en ökad vinstdelning till våra medlemmar. För trots att det är en osäker marknad för både sågverk och vissa bruk så är Norra Skog i en bra situation. Vi är en stark föreningen som tror på framtiden trots en osäker marknad, avslutar han.