Hur prissätter ni virket?

I varje nummer av vår affärstidning Skogsmagasinet har läsarna möjlighet att ställa frågor. I det senaste numret av Skogsmagasinet fick vi frågan: Hur prissätter ni på Norra Skog det virke som ni köper in? Här kan du ta del av svaret från Norra Skogs skogsinspektor Erik Sköld från Lycksele.

Publicerad 12 oktober 2022

Hej! Jag vill börja med att tacka för en bra fråga. Nedan beskriver jag de olika delarna i Norra Skogs prissättningsmodell:

Grundprislistan utgör precis som namnet avslöjar stommen i Norra Skogs prissättningsmodell. Genom den signalerar vi hur skog ska skötas för att maximera värdet på skogsråvaran. Enkelt beskrivet så ger prislistan bättre betalt för långa, raka och grova stockar än vad den ger för korta, klena och krokiga. Detta hanteras i praktiken genom att varje timmerstock mäts in och kvalitetsbedöms av Biometria. Beroende på kvalitetsklassningen får stocken sitt värde utifrån grundprislistan. Det innebär att den som skött sin skog väl genom att röja och gallra i rätt tid får bättre betalt för sitt virke. Grundprislistan är anpassad till marknaden och ska vara konkurrenskraftig i både låg och högkonjunktur. Trots att det är en bra start är Norra Skogs affärsmodell mer än bara vår grundprislista.

Timmerpremien är ett sätt att signalera Norra Skogs behov av bäriga avverkningstrakter för att kunna hålla ett jämnt flöde till våra industrier året runt. Stora avverkningsuppdrag med hög bärighet ger en högre timmerpremie. 

Certifieringspremien är till för de skogsägare som väljer att vara certifierade enligt PEFC:s skogsstandard. Bakgrunden till certifieringspremien är att våra kunder efterfrågar certifierad råvara. 

Genom Medlemspristillägg förtydligar Norra Skog medlemsnyttan med ett pristillägg för medlemmar. Dessutom är det ett sätt att signalera att ett specifikt sortiment är extra efterfrågat under tiden som medlemspristillägget gäller. 

Skogsägarpremien är kopplat till Norra Skogs avtalsmodell Skogsägaravtal. Skogsägaravtalet syr ihop skogsaffären på ett bra sätt genom att bland annat kombinera årlig uppdatering av skogsägarplanen, kunskap och- utbildningstjänster samt årligt avstämningsmöte. Skogsägarpremiens storlek beror på volymen virke som levereras under en treårsperiod och den ökar med en större volym.

Värdeaptering innebär att varje träd som avverkas fördelas upp så att värdet maximeras utifrån gällande prislista. I de fall värdeaptering inte utförs kompenseras givetvis skogsägaren för detta.

Vinstdelning

Varje år delar Norra Skog ut sin vinst till medlemmarna. Detta kan liknas vid aktieutdelning hos privata bolag där företagets vinst betalas ut till aktieägarna. På Norra Skog är det medlemmarna som är ägare vilket innebär de får ta del av vinsten. Vinstdelningen baseras på tre delar: levererad bruttovirkesvolym, inbetald insats och ränta på allt innestående kapital (inbetalt och emitterad). Under kommande femårsperiod är våra medlemmar med och delar på 1 miljard. 

Sammantaget ger alla dessa delar ett starkt erbjudande från en förening som strävar efter att du som skogsägare ska få rätt betalt för ditt virke utifrån din skogs förutsättningar. För att få reda på vad just ditt virke är värt, kontakta din skogsinspektor!

Erik Sköld - Skogsinspektor Norra Skog Lycksele