En glädjande prishöjning

Skogsägarföreningen Norra Skog höjer nu priserna på både tall- och grantimmer, barr- och lövmassaved samt bränsleved. En trygg ekonomi inom föreningen genom delägarskap inom massaindustrin och en fortsatt god utveckling på bränslemarknaden ligger bland annat till grund för höjningen.

Publicerad 13 januari 2023

- Norra Skogs sågverk levererar biprodukter, som sågspån och flis, till energibolag och massabruk vilket är ett oerhört viktigt bidrag till den energikris som vi är inne i nu. Men även framåt kommer dessa produkter vara viktiga klimatbidrag eftersom det ger grön och hållbar energi. Så kombinationen av en het bränslemarknaden och vårt delägarskap i massabruket Husum Pulp AB gör att vi höjer priserna och skapar värde för våra 27 000 medlemmar, förklarar Patrik Jonsson, chef Skog & Virke Norra Skog.  

Långsiktig värdeutveckling

Skogsägarföreningen Norra Skog blev 30 procentig delägare i Husum Pulp AB i januari 2021 och därmed en viktig medspelare till att investeringsplanerna av en ny sodapanna med större elturbin kunde genomföras. Den nya sodapannan har tagits i drift nu efter årsskiftet och gör Husum Pulp självförsörjande på energi men dessutom har investeringen gett möjlighet till försäljning av både värme och el. Utöver det ser Norra Skog en långsiktig positiv värdeutveckling för timmer eftersom föreningen även har investerat och rustat sina sågverk med senaste tekniken. Investeringen kommer ge bättre möjlighet ta ut värdefulla kvaliteter i timmerråvaran på ett klokt och hållbart sätt.  

- Kapaciteten och det tekniklyft som våra industrier har i kombination med efterfrågan på både fiber- och bränslemarknaden gör att vi höjer prislistan. Vår målsättning är att ha en prislista som stödjer skogsägare som sköter sin skog genom att röja och gallra i rätt tid. En välskött skog som ger grova raka träd utan fel och skador premieras eftersom det helt enkelt ger bättre produkter. Utöver det blir kostnaderna för avverkning lägre i välskötta skogar.  Norra Skogs prislista gynnar ett långsiktigt hållbart skogsbruk, förklarar Patrik Jonsson.    

Höjningar på prislistan

• Timmersortiment och stolpar höjs med +30 kr/m3fub  
• Barrmassaveden höjs med +50 kr/m3fub 
• Lövmassaveden höjs med +70 kr/m3fub 
• Bränsleveden höjs med +60 kr/m3fub