Alternativa metoder för skogsskötsel 

Upptäck alternativa skötselmetoder. Bevara skogsområdenas värden och skapa hållbara miljöer med skötsel anpassad till specifika behov.

Hand rör vid växt.

Särskilda värden i skogen kräver emellanåt alternativa skötselmetoder. Vi har expertis och är särskilt utbildade för att ge dig de bästa råden. Skogskänslan bevaras och mindre – eller inga – kala områden skapas.    

Vad menar Norra Skog med alternativa metoder?  

Ibland finns marker som du inte vill, kan eller får sköta på det vanliga sättet som kallas trakthyggesbruk, alltså när plantering, gallring och avverkning sker i återkommande cykliska förlopp. Om förutsättningarna är de rätta kan till exempel hyggesfritt skogsbruk eller luckhuggning användas. Sociala eller biologiska värden är de vanligaste orsakerna till anpassade metoder.  

Olika metoder och värden 

För att möta behovet av att bruka skog på andra sätt, har vi utvecklat Alternativa beståndsanpassade skötselmetoder (ABS). Ofta krävs besök på plats i skogen för att kartlägga värden och bestämma val av åtgärd. Den planläggare hos oss som tar fram Skogsägarplanen anger åtgärden ABS-inventering ifall det finns särskilda värden, men det är alltid du själv som slutgiltigt avgör vad som är värden och hur de ska prioriteras. Detta gäller sådant som inte omfattas av särskild lagstiftning. 

Grunden för all skogsskötsel är att först ha koll på vilka förutsättningar och värden som finns i skogen. Därefter kan man ta ställning till vad som ska prioriteras och utvecklas. När detta är gjort väljer man hur skogen ska skötas för att styra utvecklingen mot uppsatta mål.    

Sociala värden  

Med sociala värden menar vi allt som har med människans historiska påverkan att göra, plus sådant som är nutida och framtida önskemål och behov. Det kan vara allt från fornlämningar till det som ligger närmare i tiden, exempelvis spår av kolmilor (kolbottnar), men också sådant som dagens invånare önskar sig, som fina närmiljöer runt bostäder eller rekreationsområden och liknande.   

Historiska värden 

Intill historiska värden finns ofta önskemål om att ta bort träd vid lämningen. Dock utan att skapa spår, risa ned eller markbereda på, eller runt platsen. Samråd med länsantikvarien eller arkeologer på Skogsstyrelsen kan behövas. Vanligtvis brukar åtgärden bli en normal föryngringsavverkning med förstärkt hänsyn och så kallade kulturstubbar runt lämningen.   

Estetiska värden 

Estetiska värden (upplevelsevärden) för närboende och andra besökare i skogen, innebär att man undviker bildandet av större kala ytor och markberedning. Genomgallrade öppna skogar med grova stammar upplevs som mer inbjudande och trygga. Inom sådana områden blir det dessutom ofta goda möjligheter till bär- och svampplockning. 

Olika skärmar med tall och björk kan vara lämpliga för att skapa en trevligare upplevelse. Skog kan också användas för att skärma av mot vägar och industriområden. Då är täta skogar av gran lämpligt. Bra punktinsatser kan vara att röja upp och förbättra runt rastplatser och stigar samt ordna med skyltning av intressanta besöksplatser och liknande.    

Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor.  

Biologiska värden   

Det finns stora biologiska värden i landets skogar. Många arter, till exempel älgen, har gynnats av det moderna sättet att bruka skogen. Andra, mer störningskänsliga arter, har blivit trängda och hotade.    

I Sverige har vi kommit långt i arbetet med att skydda biologiska värden. Dels tack vare metoder och maskiner som minskar påverkan på naturen, dels genom att aktivt skapa naturvärden i skogarna, exempelvis med lövinblandning och detaljhänsyn.    

Det finns dessutom stora områden avsatta för naturvårdsändamål, både genom formella skydd där staten ersatt markägaren, och med frivilligt avsatta områden bekostade av markägarna. Det finns dock anledning att arbeta än mer aktivt med att skapa och utveckla naturvärden, dels genom att lämna avsättningar, dels genom anpassning av skötseln i den vanliga produktionsskogen.    

Arter kan föredra olika livsmiljöer 


Genom historien har olika arter, på grund av diverse naturliga störningar, anpassat sig till skilda levnadsmiljöer. Här följer några exempel:   

    

Boka rådgivning

Vi erbjuder kostnadsfri expertrådgivning till alla skogsägare. Fyll i vårt formulär så kontakta någon av våra lokala skogliga rådgivare dig inom kort.

Hitta närmsta skogliga rådgivare

Om du behöver rådgivning eller har frågor som rör din skog kan någon av våra skogsinspektorer hjälpa dig. Ange var din skog finns för att hitta kontaktuppgifter till dina lokala skogliga rådgivare.