Värdeskapande skogsskötsel

Tycker du att skogsskötsel känns svårt och komplicerat?
– det behöver det inte vara. I Norra Skog har vi ett skötselprogram, Värdeskapande skogsskötsel, för att ge dig den hjälp du behöver i ditt skogsbrukande.

Skogslandskap på sommaren.

Vad är Värdeskapande skogsskötsel? 

Värdeskapande skogsskötsel är Norra Skogs skogsskötselprogram som är baserat på tre olika modeller; normalskogsbruk (som vi benämner 3T) för den del av skogsmarken där man bedriver trakthyggesbruk framförallt med inriktning på virkesproduktion. Intensivare skogsbruk (4T) där man bland annat utnyttjar fler trädslag och skogsgödsling för att få högre virkesproduktion och på så sätt korta omloppstider och maximera virkesproduktionen. Slutligen har vi en modell som vi benämner ABS (Alternativ Bestånds Skötsel) vilket är olika former av skogsbruksmetoder som tillexempel skärmar och hyggesfria avverkningsformer. Detta används framförallt där man vill prioritera annat än virkesproduktion (som till exempel biologiska eller sociala värden), eller där man inte kan eller vill använda vanliga skogsbruksmetoder. 

Tillsammans med 3T och 4T bildar ABS ett komplett skogsskötselprogram för att optimera skogsskötseln utifrån olika värden. I vårt skogsskötselprogram har vi också beskrivit de vanligaste skogsskadorna och hur man förhindrar eller hanterar dem. 
Norra Skogs skogsinspektorer och planläggare har utbildats i Värdeskapande skogsskötsel vilket gör att de skötselråd vi ger i Skogsägarplaner och i enskild rådgivning kan förväntas vara av jämn och hög kvalitet. 

Man och kvinna står i skogen och ler.


Tre fördelar med att bedriva en aktiv skogsskötsel


Aktiv skötsel ökar lönsamheten 

Genom att investera i rätt åtgärd vid rätt tidpunkt kan skogsägaren öka lönsamheten och värdetillväxten och samtidigt begränsa riskerna i sitt skogsbruk. Man kan likna skötselprogrammet med en ledstång som beskriver hur olika skogliga åtgärder hänger ihop i tid och rum för att tillsammans bidra till ett värdeskapande. Visste du att aktiv skogsskötsel kan ge dig upp till 30 procents ökad lönsamhet jämfört med passivt brukande eller med alternativa metoder. Generellt sett ger ett aktivt skogsbruk, högre ekonomisk avkastning och samtidigt kortare omloppstid, till en lägre risk. 

Säker skötsel

En viktig del i all skogsskötsel är att forma bestånd som har låg känslighet och stor motståndskraft mot olika skador och sjukdomar. Värdet av många års skogsskötsel kan raseras om beståndet drabbas av kraftiga angrepp eller skador. Därför är det viktigt med ett förebyggande arbete för att kunna upptäcka och åtgärda skador. 

Enklare att vara aktiv

Med vår Skogsägarplan som grund och rådgivning med såväl våra skogsinspektorer som skogsekonomer skapar vi en trygg och enkel väg för din skog. Vi hjälper dig anpassa skogsbruket efter dina önskemål och gör det lätt för dig att vara aktiv i din skötsel.

Fakta kring Norra Skogs skötselmetod

3T

rätt Trädslag, Tidpunkt för åtgärd och Täthet efter åtgärder. 

4T

3T+Tillväxthöjande åtgärder som ex gödsling, dikning och snabbväxade trädslag.  

Virkesproduktion beskrivs med metoderna 4T och 3T men i dem ingår också åtgärder för att bevara eller förstärka sociala och ekologiska värden. 

ABS

Alternativa Beståndsanpassade Skötselmetoder. Denna metod omfattar ett stort antal delmetoder som exempelvis selektiv gallring, överhållen skärm, blädning, luckhuggning och naturvårdsbränning.  

Kretsloppet i den brukade skogen

Nästan all skogsmark i Sverige sköts på ungefär samma sätt. Man planterar eller sår, röjer, gallrar och skördar. Men hur ser kretsloppet i den brukade skogen ut egentligen? 

Vill du veta mer om Skogsbruk? Logga då in på vår Skogsskola och lär dig mer. 

Beställ tjänst

Vi erbjuder kostnadsfri expertrådgivning till alla skogsägare. Fyll i vårt formulär så kontakta någon av våra lokala skogliga rådgivare dig inom kort.

Hitta närmsta skogliga rådgivare

Om du behöver rådgivning eller har frågor som rör din skog kan någon av våra skogsinspektorer hjälpa dig. Ange var din skog finns för att hitta kontaktuppgifter till dina lokala skogliga rådgivare.