Starkt resultat för Norra Skog

Skogsägarföreningens tredje årsbokslut har nu summerats och återigen kan vi konstatera att den fusion och industriella omstrukturering som skapade Norra Skog har gett betydande fördelar. Dessa fördelar har visat sig både under den högkonjunktur vi passerat och i den nedåtgående konjunktur för trävaror som präglade andra halvan av 2022. Koncernens rörelseresultat landade på 911 miljoner kronor att jämföra med 1049 miljoner året innan.

Husum Pulp bidrar till stabilitet

Nedgången för sågade trävaror under andra halvåret av 2022 har haft negativ påverkan på föreningens intjäningsförmåga men koncernen som helhet upprätthåller lönsamheten tack vare delägarskapet i massabruket Husum Pulp. Marknaden för pappersmassa har i motsats till marknaden för trävaror varit god under hela året. Resultatmässigt har Husum Pulp bidragit till koncernens resultat med 513 miljoner kronor. 

- Delägarskapet i Husum Pulp har gjort Norra Skog till en stark spelare inom både sågverks- och massaindustri i norra Sverige. Därigenom säkrar vi långsiktigt efterfrågan på våra medlemmars massaved samtidigt som Norra Skog får ett betydande resultatbidrag. Genom vårt samarbete med huvudägaren Metsä Board skapar vi den långsiktiga trygghet som behövs både för det investeringsprogram som pågår i Husum och för det skogsföretagande som våra 27 000 medlemmar driver, säger vd Pär Lärkeryd.

Sviktande trävarumarknad 

Marknaden för trävaror svängde kraftigt under 2022. Första halvåret präglades av en hög efterfrågan och goda priser på sågade trävaror och byggprodukter, medan den andra halvan var dess motsats. Marknadens berg- och dalbana är ett bevis på hur viktigt det är för en skogsägarförening att ha en stark ekonomi och ett långsiktigt priserbjudande till medlemmarna för att stödja dem i att bruka sina fastigheter utifrån värdeskapande skogsskötsel i stället för konjunkturskogsskötsel.  

- Trots en sviktande marknad för trävaror har vi tack vare vår starka ekonomi kunnat höja våra priser på skogsråvara både i september och nu senast i januari. Norra Skog har dessutom en unik modell för att skapa värde på det virke som levereras från medlemmarna. De priser som framgår av den officiella virkesprislistan utgör cirka 80 procent av erbjudandet och sedan läggs premier och vinstdelning på utöver detta till medlemmarna, säger Norra Skogs ordförande Stig Högberg. 

Förstärkt och förenklad vinstdelning 

Föreningens nya vinstdelningsmodell, som presenterades förra året, har blivit mycket väl mottagen men under året har önskemål om en förstärkt och förenklad vinstdelning lagts fram från medlemmarna. Förutom den 5-procentiga räntan har det uppfattats som krångligt att beräkna värdet i kronor eftersom vinstdelningens insatsemissioner baserades på 7 procent av bruttovirkesvärdet efter avdraget transportavdrag samt 10 procent på värdet av inbetalda insatser. 

Styrelsen för Norra Skog har lyssnat in detta och väljer nu att föreslå föreningens årsstämma att den kommande vinstdelningen framför allt ska bygga på kronor i stället för procentsatser. Förslaget är att medlemmar ska få 50 kronor för redovisade rundvirkesleveranser samt 5 procent ränta på sitt insatskapital. De 50 kronorna fördelas som 35 kronor i en insatsemission samt 15 kronor som en efterlikvid. Förändringen innebär dessutom att mer pengar delas ut till föreningens medlemmar och totalt 185 miljoner kommer denna gång att fördelas att jämföras med de 130 miljoner som delades ut förra året. 

- De två procentsatserna kopplade till fjolårets insatsemissioner motsvarade ett genomsnittligt värde av 33 kronor utslaget per levererad kubikmeter år 2021, men för enskilda medlemmar kunde krontalet vara både högre och lägre. För att göra vinstdelningen enklare och tydligare byter vi nu ut dessa två procentsatser mot ett fast krontal på 50 kronor, säger vd Pär Lärkeryd. 

- Vår del av världen har en långsam skogstillväxt och få medlemmar har möjlighet att marknadsanpassa sina enskilda virkesleveranser utgående från marknadens efterfrågan på bräder, byggprodukter och pappersmassa. Genom styrelsens vinstdelningspolicy fördelas vinsterna från goda år inte enbart till dem som haft turen att leverera virke under en högkonjunktur utan till alla som har leveranstrohet över tid oavsett om det sker i högkonjunktur eller i lågkonjunktur, avslutar ordförande Stig Högberg. 

För ytterligare information kontakta: 
Stig Högberg, ordförande Norra Skog 070-207 56 93
Pär Lärkeryd, vd Norra Skog, 070-234 85 64