Mellanår för Norra Skog

Norra Skogs rörelseresultat 2023 landade på -1,4 miljoner kronor att jämföra med +911 miljoner föregående år. Trots ett sämre resultat föreslår styrelsen en ökning av vinstdelningen till medlemmarna. Detta som en del i föreningens strategi att värdet på medlemmars virkesleveranser efter generationer av skogsvård inte ska påverkas av kortsiktiga svängningar i skogskonjunkturen. 

Svag världsmarknad för skogsindustrin 

Marknaden för trävaror startade en nedåtgående resa under andra halvåret 2022 och var sedan fortsatt mycket svag under hela 2023. Detta har kraftigt påverkat lönsamheten i trämekaniska industrin. Lågkonjunkturen har även påverkat efterfrågan på kartongmaterial vilket i sin tur påverkat priset på pappersmassa. Dock har denna nedgång inte varit lika djup som marknaden för trävaror.  

Marknaden för produkter från skogsindustrin är kraftigt volatil men vi ser långsiktigt och har under året fortsatt stärkt våra erbjudanden till medlemmarna, framför allt beträffande premier och vinstdelning. Vårt mål är att skapa ekonomiska värden för våra medlemmar inte bara genom en virkesprislista utan även genom premier och vinstdelning, säger vd Pär Lärkeryd.  

Norra Skog tar marknadsandelar

Norra Skogs kontraktering av avverkningsuppdrag slog rekord 2023, framför allt beträffande gallringsuppdrag. Allt fler skogsägare ser fördelarna med Norra Skogs skogsbruksmodell som fokuserar på långsiktigheten i skogsägande. Till exempel gäller det att gallra en skog inte bara för det ekonomiska resultatet utan även på ett sätt så att den kvarvarande skogen växer snabbt, mår så bra som möjligt och klarar framtida utmaningar i ett förändrat klimat.  

För oss som skogsägarförening är långsiktighet och helhetssyn centrala begrepp. Vi erbjuder till exempel en betydande timmerpremie till skogsägare vars skogsbilvägar har en bärighet som klarar trafik när hösten är som blötast. Samtidigt erbjuder vi tjänster för att förstärka vägarna så att de inte riskerar bli sönderkörda, säger Pär Lärkeryd.

65 kr per kubikmeter i vinstdelning

Ett minus i årets resultat hindrar inte styrelsen för Norra Skog att föreslå föreningens årsstämma en förstärkt vinstdelning där medlemmarna delar på 231 miljoner kronor. Förslaget som de förtroendevalda kommer ta ställning till i maj är en vinstdelning på 65 kronor per kubikmeter för bokförda rundvirkesleveranser under 2023, samt 7 procents ränta på medlemmarnas insatskapital. De 65 kronorna fördelas som 35 kronor i en insatsemission samt 30 kronor som utdelning på virkesleveranser.  
 
Norra Skog verkar i en bransch med starka och snabba konjunktursvängningar där enskilda år kan vara extremt lönsamma medan andra blir raka motsatsen. Samtidigt är medlemmars skogsbruk långsiktigt och inte så lätt att styra utgående från världsmarknadens fluktuationer i efterfrågan på skogsprodukter. Norra Skog har därför en vinstdelningsmodell som inte återspeglar resultatet enskilda år. Modellen överbryggar konjunkturcykler samt syftar till att sakta men säkert öka år från år i stället för att svänga fram och tillbaka.  

- Vår långsiktiga vinstdelningsmodell där medlemmarna inte behöver spekulera i hur utdelningen påverkas av föreningens resultat enskilda år har visat sig bli en succé. Genom att sakta men säkert utveckla modellen har den nu nått ett värde där den för ett genomsnittligt avverkningsuppdrag motsvarar hela 20 procent av avverkningsnettot, avslutar ordförande Stig Högberg.  
 
För ytterligare information kontakta:  

Stig Högberg, ordförande Norra Skog 070-207 56 93  
Pär Lärkeryd, vd Norra Skog, 070-234 85 64