Vägförening

Skogsbilvägar kan skötas på många olika sätt. Oavsett form är det viktigt att organisera sig för att underhållet på skogsbilvägen ska fungera och vara ekonomiskt hållbart. Med denna tjänst får ni vägledning till rätt förvaltningsform och framtagande av de handlingar som krävs för en kostnadseffektiv process.

Typer av förvaltning

Samfällighetsförening
Samfällighetsföreningar, även kallat vägsamfälligheter, kan endast bildas genom en lantmäteriförrättning och inte genom ett sammanträde som delägarna håller på egen hand.
Arbetsgången för en förrättning kan däremot förenklas genom att vissa handlingar och beslut godkänns av föreningen innan en ansökan om förrättning skickas in. Det minskar handläggningstiden för lantmätaren vilket gör förrättningen mer kostnadseffektiv. Förvaltning med samfällighetsförening är den mest effektiva och rättssäkra förvaltningsformen och rekommenderas om det är många delägare i vägen.

Ideell förening genom frivilliga överenskommelser
Är ni få delägare och kommer bra överens kan ett alternativ till en samfällighetsförening vara att förvalta vägen genom en ideell vägförening. Väljer ni detta alternativ är det viktigt med välformulerade stadgar eftersom ideella föreningar inte regleras genom någon lag utan det är stadgarna som ska styra föreningens agerande. Denna förvaltningsform bör kombineras med avtalsservitut och andelstal för ingående fastigheter. Genom avtalsservitutet säkrar ni ingående fastigheters rätt att nyttja den gemensamma vägen och med hjälp av andelstalen kan ni fördela kostnaderna för underhåll.

Detta ingår

Vi vägleder er genom processen för att starta upp en fungerande förening och tar fram de handlingar som behövs. Inget ärende är det andra likt men vi skräddarsyr en lösning som passar just er.

Kostnad

Timdebitering
Medlemmar 30 % rabatt

Bli kontaktad av oss

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter Integritetspolicy.
Tjänst:

Relaterade tjänster