Norrlands stora företagsvinnare

Skogsägarföreningen Norra Skog, som bildades förra året genom en fusion mellan Norrskog och Norra Skogsägarna, visar på ett starkt delårsresultat för årets första åtta månader och landar på en vinst på 509 miljoner kronor före skatt. Norra Skogs resultatandel från delägande i massabruket Husum Pulp kommer utöver detta.

Datum: 2021-10-14

Resultatet för motsvarande period förra året landade på -33 miljoner kronor men belastades då av en rad omstruktureringskostnader av engångskaraktär, vilket gör att en resultatjämförelse mellan åren inte är relevant.
I redovisat delårsresultat ingår inte Norra Skogs andel av resultatet från Husum Pulp AB där den 27 000 medlemsstarka föreningen äger 30 procent. Den positiva resultatpåverkan från detta delägarskap kommer enbart att redovisas i den slutgiltiga årsredovisningen för 2021.

Mycket god trävarumarknad

Resultatet återspeglar den mycket goda marknad som varit för sågade trävaror. Under våren och sommaren 2021 har priserna nått rekordnivåer för att senare under hösten börjat sjunka tillbaka. Pandemin skapade ett marknadsunderskott på trävaror vilket inneburit ett ökat världsmarknadspris på sågade trävaror. Den globala sågverksindustrin har dock under året kunnat öka sin produktion varför underskottet kunnat täppas igen med sjunkande priser som följd. Det goda resultatet är även en effekt av ökad produktivitet i föreningens sågverk tack vare att produktionen samlats på tre sågverk istället för fyra.

- Fusionen som genomfördes 15 maj förra året har varit lyckad. Organisationen kom snabbt på fötter och den nya föreningen har med sina varumärken Norra Skog och Norra Timber blivit väl etablerad på kort tid. Även den industriella omstruktureringen har varit lyckad och dessutom vältajmad mot bakgrund av den goda konjunktur vi haft så här långt både för trävaror och för pappersmassa, säger vd Pär Lärkeryd.

Norra skog växer

Föreningens nya avtalsmodell ”Skogsägaravtal” där skogsbruks- och skogsvårdstjänster paketeras ihop med skogsekonomiska tjänster och kunskapstjänster växer snabbt och har bidragit till att Norra Skog fortsätter att stärka sin position i skogen. Avtalsmodellen har visat sig speciellt effektiv under pandemin eftersom den bygger på en digital plattform och fungerar bra för möten och rådgivning även på distans. Trots pandemin har därför kontrakteringen av avverkningsuppdrag kunnat upprätthållas och ligger efter årets åtta första månader sex procent högre än motsvarade period förra året.

- Jag är därför stolt över att vår skogsavdelning samtidigt med alla utmaningar det inneburit att sammanfoga två föreningar mitt under en pandemi lyckats få verksamheten att växa, försätter Pär Lärkeryd.

Medlemmarna är vinnarna

Norra Skog är en skogsägarförening vilket innebär att föreningens vinster inte delas ut till aktieägare utan stannar kvar i föreningen och ägs av medlemmarna. Styrelsen kommer därför att vid nästa års föreningsstämma föreslå en ny kraftfull vinstdelning till medlemmarna för de kommande fem åren.

- Tack vare att vi är en skogsägarförening och inte ett skogsbolag delar vi våra vinster med medlemmarna. Föreningen satsar på en långsiktigt hållbar prismodell vilket bland annat innebär att vinsterna från goda år kommer medlemmarna tillgodo genom en utspridd vinstdelning under en rad av år. Både de som tidigare gjort virkesleveranser och de som gör framtida leveranser tar del av vinstdelningen. På så vis skapas en utjämnat priserbjudande som minskar behovet av prisspekulationer för våra medlemmar, säger föreningens ordförande Torgny Hardselius.

Utsikter för resten av året

Marknaden för trävaror har svängt kraftigt under senaste året på alla marknader. USA har gått i bräschen och toppade priserna i maj för att sedan snabbt falla tillbaka och övriga marknader har följt efter. I nuläget är fortfarande priserna hyggliga på alla marknader men långt under toppnoteringarna för några månader sedan. Marknaden reagerar nervöst och slagen är stora men de senaste veckorna har priserna stabiliserats. Utsikterna på kort sikt är svårbedömda men långsiktigt är bedömningen att den globala omställningen från fossila och andra ej förnybara produkter kommer att öka den globala efterfrågan på produkter från skogen.


För ytterligare information kontakta:
Torgny Hardselius, ordförande, 070-568 17 12
Pär Lärkeryd, vd, 070-23 48 564
För pressbilder se här


Norra Skog drivs av att göra skogsägarlivet i Norrland så värdefullt som möjligt. Vi ägs utav våra 27 000 medlemmar och verkar för deras bästa, alltid. Genom att erbjuda kunskap och tjänster ökar vi värdet på medlemmarnas skogar- idag och generationer framåt. Tillsammans utvecklar vi värdet av livet och råvaran i norrländska skogar.


Ulrica Winberg-Jonsson, kommunikationschef Norra Skog
ulrica.winberg-jonsson@norra.se
Tfn 072-147 73 00