Norra Skogs industrier sprider värme i lokalsamhället

Inom ett år kommer ny lokalproducerad värme att levereras till samhället Kåge i Västerbotten för att tina upp i vinterkylan. Värmen kommer från en ny biobränslepanna som installerats i Kåge sågverk som ett led i att bidra till en mer klimatsmart och effektiv värmelösning. Norra Timbers industrier, som bedriver industri och marknadsförsäljning åt Norra Skog, vill delta i utvecklingen av närliggande samhällen.

Datum: 2021-12-20

Kåge ligger 13 kilometer norr om Skellefteå tätort med en folkmängd på cirka 2300 personer. Vänder vi blicken och går ut emot havet möts vi snart av Norra Timber sågverk där Joakim Larsson är sågverkschef. Han ser fram emot det nya samarbetet som man nu inlett med det lokala energibolaget Skellefteå Kraft. De två parterna har efter en tids planering kommit till en överenskommelse som innebär att investeringar i sågverkets biobränslepanna och fjärrvärmenätverk ger möjlighet till ett överskott av värme. I virkesproduktions-processen på Kåge såg används biobränsle-pannan främst för att värma virkestorkarna där behoven väntas öka, men också för att värma övriga lokaler.

» Vi har tidigare haft för lite panneffekt för att kunna försörja den egna industrin, berättar Joakim Larsson. Samarbetet känns väldigt positivt, och vi har nu kunnat investera i en biobränslepanna att växa i. Det gick att få ihop en kalkyl som visade på en riktig win-win-situation där vi kan utnyttja vår överskottsvärme och köra över det i fjärrvärmesystemet.

Joakim Larsson berättar att det funnits planer att bygga ut och utveckla det egna värmesystemet för att ge möjlighet till ökningar i sågens totala produktionskapacitet, och när det visade sig att även Skellefteå Kraft uppmärksammat investeringar i Kåge på horisonten kändes ett samarbete givet. Parallellt med investeringsplanerna i Kåge gjorde nya EU-miljöregler om rökgasrening att Skellefteå Krafts nuvarande värmepannor skulle komma att underkännas ur miljösynpunkt och att företaget skulle vara tvungna till stora egna investeringar för att möta fjärrvärmebehoven i närområdet.

Ulf Hedqvist, affärsenhetschef värme på Skellefteå Kraft, ser ömsesidigt på partnerskapet i med den lokala sågen. Norra Timber är i dag en av Skellefteå Krafts största leverantörer av biobränsle i form av biprodukter som spån och bark som förbränns i lokala värmeverk eller som omvandlas till pellets.

» Det är en vinst för alla parter, inklusive miljön och Kågeborna, säger Ulf Hedqvist. Istället för att investera i var sin panna kunde vi komma fram till ett samarbete där det räcker med att en av oss gör en investering. På så sätt får vi bort en skorsten från vy, så att säga.


I biobränslepannan eldas en blandning av mald bark och spån från sågen.

Tillgängligt miljöval

Fjärrvärmen är jämfört med många andra typer av teknik för uppvärmning ett bra val för miljön och används i stora delar av svenska bostäder och lokaler, bland annat genom att förbränningen förflyttas till enstaka anläggningar med höga krav på filtrering och genom att byta ut fossila bränslen mot förnybara så som biprodukter från sågverk. På så sätt har utbyggnaden av fjärrvärme i Sverige de senaste decennierna hjälpt till att minska utsläppen av koldioxid.
Tekniken är resurseffektiv och har också goda möjligheter att utvidgas till fler industrier för att ta vara på  energi och värme som annars skulle kunna gå till spillo. Branschorganisationen Energiföretagen menar till exempel att hela Europa skulle kunna värmas med den spillenergi som i dag går förlorad i kraftproduktionen, i vårt avfall och i den europeiska industrin.

» En aspekt som kan tilläggas är att istället för att köra vårt biobränsle härifrån sågen till Skellefteå Kraft för att elda det där eller göra pellets, så det är klart att det är många transporter som kommer att minska i och med att vi eldar det här och skickar varmvattnet genom en kulvert. Så det kommer att bli betydligt färre lastbilstransporter, säger Joakim Larsson.

Ulf Hedqvist håller med om vikten av lokala miljösatsningar och berättar att den nya lösningen kommer att innebära en minskning på cirka 350 lastbilstransporter per år.

» Vi körde sågspån från Kåge till Hedensbyn där vi tillverkar pellets, och sedan körde vi tillbaka pellets till Kåge. Så båda dem transporterna försvinner ju i och med det här samarbetet, berättar han. Arbetet med utbyggnationerna av fjärrvärmenätverket och den nya 2,8 kilometer långa kulverten som ska leda värmen under E4:an och in i Kåge
samhälle inleds under våren 2022, och målsättningen är att värmen ska nå hushållen under hösten. En av Skellefteå Krafts nuvarande pannor kommer att uppgraderas för att möta miljöreglerna och finnas kvar för att fylla behoven vid svängningar, till exempel under vinterhalvåret, medan den nya pannan på sågen går på jämn effekt.


Växande samhällen

Skellefteå Kraft har idag 65 anslutna fjärrvärmekunder i Kåge, både privatpersoner och företag, och  Ulf Hedqvist säger att man väntar att behoven ska öka i takt med ett Skellefteå som nu växer. I samband med anslutningen till sågen kommer de att erbjuda ytterligarecirka 100 villor att ansluta sig till fjärrvärmenätet och har gått ut med en intresseanmälan.

» Vi har sett stort intresse att ansluta, både från villaområden, större fastigheter och företag, säger Ulf Hedqvist. Vi tror att när Skellefteå växer så kommer även Kåge att växa. Det ligger så pass nära staden och det finns ett intresse av att bosätta sig i Kåge också.